23
Š, Rugs
7 Nauji straipsniai

Viešieji pirkimai

Nustatymai

VšĮ „BIČIULYSTĖ“ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TAISYKLĖS

PATVIRTINTA
VšĮ „Bičiulystė“ vadovės – vyr. redaktorės
2015-07-07 potvarkiu Nr. 15

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIČIULYSTĖ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešoji įstaiga Bičiulystė (toliau – „Bičiulystė“) mažos vertės pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės) vadovaujasi atlikdama prekių, paslaugų ar darbų supaprastintą viešąjį pirkimą.
2. „Bičiulystės“ mažos vertės pirkimus (toliau – pirkimai) gali atlikti, kai yra bent viena iš šių sąlygų:
2.2. prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 145 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);
2.3. perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 58 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 145 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio).
3. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, siekiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti Bičiulystei reikalingų prekių, paslaugų ar darbų.
4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
4.1. Perkančioji organizacija – VšĮ „Bičiulystė“, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai.
4.2. Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Pirkimų komisija) – „Bičiulystė“ vadovo-vyr.redaktoriaus potvarkiu sudaryta ne mažiau kaip 3 asmenų grupė, veikianti pagal patvirtintą darbo reglamentą, atsakinga už viešųjų pirkimų priežiūrą ir vykdymą.
4.3. Pirkimų organizatorius – „Bičiulystė“ vadovo-vyr.redaktoriaus potvarkiu paskirtas „„Bičiulystės““ darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti Komisija nesudaroma;
4.4. Pasiūlymas – tiekėjo Bičiulystei žodžiu pateikta informacija arba raštu pateikti dokumentai, kuriais siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas arba atlikti darbus, arba viešai (internete, reklaminėje medžiagoje ir kt.) pateikiama informacija apie pirkimo objektą ir pardavimo sąlygas.
4.5. Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (CVPIS) – internetinis puslapis, skirtas viešiesiems pirkimams vykdyti.
4.6. Viešųjų pirkimų įstatymas (VPĮ) – teisės aktas, reglamentuojantis viešųjų pirkimų tvarką, viešųjų pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką.
4.5. Kitos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme, 2 straipsnyje vartojamas sąvokas.
5. „Bičiulystė“ turi skatinti tiekėjų konkurenciją siekdama kuo naudingesnių ‚Bičiulystei“ tiekėjų pasiūlymų.

II. PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS
6. Pirkimus gali atlikti tik pirkimų organizatorius (toliau –PO) ir (ar) Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija). PO skiria ir, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsniu, sudaro Komisiją „Bičiulystės“ vadovas-vyr. redaktorius..
7. Mažos vertės pirkimus vykdo Pirkimų organizatorius šiais atvejais:
7.1. kai vienkartinė prekių, paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 5 800 eurų (be PVM), o darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 14 500 eurų (be PVM);
7.2. kai dėl susidariusių ypatingų aplinkybių (avarijos, stichinės nelaimės, epidemijos ar kitokio nenugalimos jėgos poveikio ir pan.), kurių „Bičiulystė“ negalėjo iš anksto numatyti, prekių, paslaugų ir darbų pirkimus reikia atlikti skubiai.
8. Mažos vertės pirkimus vykdo Komisija šiais atvejais:
8.1. kai prekių, paslaugų pirkimo sutarties vertė didesnė nei 5 800 eurų (be PVM), o darbų pirkimo sutarties vertė neviršija yra didesnė kaip 14 500 eurų.
8.2. „Bičiulystė“ vadovas-vyr.redaktorius turi teisę pavesti pirkimą atlikti Komisijai neatsižvelgiant į šiame punkte nustatytas vertes. Komisijos posėdis įforminamas protokolu. Protokolą pildo Komisijos sekretorė, o jai nedalyvaujant – vienas iš posėdyje dalyvavusių Komisijos narių.
9. PO ir Komisijos nariai, ekspertai ir kiti asmenys prieš pradėdami vykdyti pirkimus privalo pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.
10. Komisija veikia pagal „Bičiulystės“ vadovo patvirtintą darbo reglamentą.

III. PIRKIMŲ PLANAVIMAS. PIRKIMO PRADŽIA IR PABAIGA.
11. Perkančioji organizacija įsipareigoja rengti ir tvirtinti kiekvienais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planą ir jį tikslinti VPĮ 7 str. 1d. numatyta tvarka. Perkančioji organizacija skelbia viešųjų pirkimų planą savo tinklapyje ir CVPIS.
12. Mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu. Mažos vertės pirkimas gali būti vykdomas:
12.1. žodžiu apklausiant Tiekėjus telefonu ar betarpiškai;
12.2. raštu (faksu, paštu arba el.paštu) kreipiantis į Tiekėjus;
12.3. duomenis apie siūlomų prekių ar paslaugų kainas gaunant viešoje erdvėje (parduotuvėje, el.parduotuvėje, kataloge).
13. Turi būti apklausti ne mažiau kaip trys Tiekėjai, išskyrus šių Taisyklių 14 punkte numatytus atvejus. Visi Tiekėjai turi būti apklausti tuo pačiu būdu, pateikiant vienodą informaciją.
14. Į vieną Tiekėją gali būti kreipiamasi, kai:
14.1. Tiekėjų buvo prašoma pasiūlymus pateikti raštu, tačiau gautas tik vienas pasiūlymas;
14.2. yra tik konkretus Tiekėjas, kuris gali pateikti reikalingas prekes, paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos priimtinos alternatyvos;
14.3. numatomos sudaryti sutarties vertė neviršija 2 900 eurų;
14.4. perkamos meno, kultūros, pramoginės paslaugos;
14.5. nustatyta, kad pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tam tikro Tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos.
15. Pirkimų organizatorius ir Pirkimo komisija, apklausdami Tiekėjus, gali derėtis dėl kainos ir kitų geresnių pirkimo sąlygų. Derybos privalo būti vykdomos nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje numatytų principų.
16. Pirkimas laikomas įvykusiu, kai gaunamas bent vienas tinkamas Tiekėjo pasiūlymas
17. Pirkimas pasibaigia, kai:
17.1. sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis);
17.2. atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai;
17.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;
17.4. per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas;
17.5. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų;
17.6. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį.
18. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 7 str. 3 d. reikalavimu, apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį skelbia ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį savo tinklapyje.
19. Perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 2900 eurų (be PVM), nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar pradėti pirkimą iš naujo.

IV. PIRKIMO DOKUMENTAI
20. PO, kreipdamasi į Tiekėją, pateikia pirkimo dokumentus, kuriuose yra nurodoma (1) prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, (2) prekių, paslaugų ar darbų kiekis (apimtis), (3) su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, (4) prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai, (5) pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos, (6) pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas, įskaitant informaciją, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis (7) Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai šiose taisyklėse nustatytais atvejais ir kita informacija, reikalinga tiksliai apibrėžti perkamas prekes, paslaugas ar darbus.
21. Vadovaujantis VPĮ 88 str., atliekant mažos vertės pirkimus, techninė specifikacija gali būti nerengiama, tačiau bet kuriuo atveju PO užtikrina, kad būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.
22. PO pirkimo dokumentuose numato minimalius kvalifikacinius reikalavimus Tiekėjams. PO kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, ar reikalinga tikrinti Tiekėjų kvalifikaciją. Tiekėjų kvalifikacija gali būti netikrinama, kai:
22.1. PO jau yra pirkusi iš to Tiekėjų prekių ar paslaugų ir sutartis buvo įvykdyta tinkamai;
22.2. kai vykdomas mažos vertės pirkimas ir pirkimo suma yra mažesnė nei 2 900 eurų
23. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia CVPIS kartu su skelbimu apie pirkimą, kuris yra skelbiamas. Jeigu pirkimo dokumentų neįmanoma paskelbti CVPIS, PO pirkimo dokumentus tiekėjui pateikia kitomis priemonėmis. Jei pirkimas neskelbiamas, pirkimo dokumentai siunčiami Tiekėjui (-ams) vienu iš šių Taisyklių 12 punkte numatytų būdų.
24. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, Perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Mažiausios kainos sąvoka apibrėžiama teisės aktais.

V. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
25. Skelbimai apie vykdomą mažos vertės pirkimą skelbiami CVPIS, VPĮ nustatyta tvarka ir terminais, išskyrus šių Taisyklių 26 punkte numatytais atvejais.
26. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ir darbai, kai:
26.1. Pirkimo sutarties vertė yra mažesnė nei 2900 eurų;
26.2. Perkamos meno, kultūros, pramoginės ar stovyklos vadovų paslaugos;
26.3. Pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;
26.4. Atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, buvo pasiūlytos per didelės kainos perkančiajai organizacijai;
26.5. Prenumeruojami laikraščiai ar žurnalai;
26.6. Perkami autoriniai straipsniai;
27. Informacinis pranešimas mažos vertės pirkimų atveju, kai vykdomas pirkimas apie jį neskelbiant, neteikiamas.

VI. PIRKIMO SUTARTIS
28. Pirkimo sutartis sudaroma su geriausią siūlymą pateikusiu tiekėju arba, kai kreipiamasi į vieną Tiekėją, su Tiekėju, kurio siūlymas atitinka perkančiosios organizacijos poreikius.
29. Jei pirkimą atlieka Pirkimų komisija, sutartis turi būti sudaroma raštu.
30. Jei pirkimą atlieka Pirkimų organizatorius, pirkimo sutartis gali būti sudaroma raštu arba žodžiu. Sprendimą dėl sutarties formos priima Pirkimų organizatorius, atsižvelgdamas į panašių sandorių praktiką, sandorio vertę ir kitas aplinkybes.
31. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai sutarties vertė yra mažesnė kaip 2 900 eurų (be PVM).
32. Pirkimo sutartys gali būti ilgalaikės, bet ne ilgesnės nei 3 metai.
33. Sudarant sutartį negali būti keičiama laimėjusio Tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos konkurso sąlygos.
34. Atliekant mažos vertės pirkimus sutarties pasirašymo atidėjimo terminas netaikomas.
35. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 2 900 eurų (be PVM) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.

VII. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS
36. Mažos vertės pirkimus „Bičiulystėje“ vykdo Pirkimų organizatorius, kuris pirkimus vykdo nuolat pagal poreikį, arba Komisija, kuriai pavesta atlikti konkretų pirkimą.
37. Pirkimų organizatorius viešuosius pirkimus vykdo pagal organizacijoje patvirtintas Mažos vertės pirkimų taisykles, su kuriomis yra supažindinamas pasirašytinai. Pirkimų organizatorius yra atsakingas už teisingų duomenų ir dokumentų pateikimą Viešųjų pirkimų komisijai. Pirkimų organizatorius vykdo mažos vertės pirkimus šiose Taisyklėse numatytais būdais ir tvarka ir pateikia Viešųjų pirkimų komisijai užpildytą pažymą su pirkimo dokumentais.
38. Viešųjų pirkimų dokumentai yra:
38.1. pirkimo dokumentai, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas, siųsti ar pristatyti tiekėjams;
38.2. tiekėjų apklausos pažyma (jei apklausti keli tiekėjai);
38.3. tiekėjų siūlymai (jeigu jie pateikti raštu);
38.4. Pirkimų komisijos posėdžių protokolai (jei pirkimą atliko Pirkimų komisija);
38.5. pirkimo sutarties (jei sutartis sudaroma raštu) arba sąskaitos-faktūros kopija.
39. „Bičiulystėje“ nuolat veikia Viešųjų pirkimų komisija. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 fizinių asmenų, kurie gali būti ir ne organizacijos darbuotojai. Yra skiriamas Komisijos pirmininkas. Komisija veikia pagal patvirtintą Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą.
40. Viešųjų pirkimų komisija priima sprendimus dėl viešųjų pirkimų. Sprendimai yra tvirtinami protokolu, vadovaujantis Pirkimų organizatoriaus surašyta pažyma.
41. Vykdytos pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.
42. Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikti visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, įskaitant ir per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ir supaprastintų pirkimų ataskaitą. Šioje ataskaitoje perkančioji organizacija taip pat privalo pateikti duomenis apie visus per kalendorinius metus atliktus pirkimus iš socialinių įmonių (VPĮ 91 str.). Ataskaitos pateikiamos per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams. Už šios ataskaitos pateikimą atsako „Bičiulystės“ vadovo-vyr.redaktoriaus paskirtas asmuo.

VIII. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PRIEDAI
43. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai. Ši lentelė turi būti pritaikoma kiekvienam konkrečiam pirkimui. Pagal poreikį, gali būti naikinamos eilutės arba pridedamos apibūdinant perkamą objektą, tiekėjų kvalifikaciją ir pan.
44. Tiekėjų apklausos pažyma.

2015-07-08