Techninės pagalbos priemonių, įsigytų savo lėšomis, išlaidų kompensavimas

Negalios ABC
Nustatymai

Kai kurias techninės pagalbos priemones (toliau – TP) galima įsigyti savo lėšomis, o vėliau susigrąžinti sumokėtus pinigus, t.y. gauti priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją. Pateikiame informaciją apie šį TP įsigijimo būdą.

Judėjimo techninės pagalbos priemonės, kurias įsigijus galima gauti kompensacijas:

1. čiužinys praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 44 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;

2. pasėstas praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 70 proc. faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 150 eurų;

3. aktyvaus tipo vežimėlis – vieną kartą per 5 metus iki 1 450 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;

4. neįgaliojo vežimėlis, skirtas tetraplegikui, – vieną kartą per 5 metus iki 1 450 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;

5. palydovo valdomas rankinis neįgaliojo vežimėlis asmeniui iki 18 metų – vieną kartą per 4 metus iki 869 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;

6. skuteris – vieną kartą per 6 metus iki 290 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

7. palydovo valdomas rankinis neįgaliojo vežimėlis – vieną kartą per 5 metus 80 proc. faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 869 eurus;

8. mechaninis varytuvas – vieną kartą per 6 metus 80 proc. faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 eurų;

9. kojomis minamas triratis ar keturratis – vieną kartą per 4 metus 90 proc. faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 800 eurų.

Kompensacijas galima gauti ir įsigijus kai kurias regos ir klausos TP.


Prašymo pateikimas ir sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimas

Asmuo, norėdamas įsigyti TP su kompensacija, turi kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (TPNC) skyrių ir išsiaiškinti galimybę ją gauti, t. y. ar jo diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos kompensacijos nustatytas terminas, ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas. TPNC direktoriaus paskirta komisija sprendimą dėl kompensacijos skyrimo priima per 10 dienų, o asmuo skambučiu arba raštu apie priimtą sprendimą ir privalomus pateikti dokumentus informuojamas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Jei TPNC teritorinis padalinys asmenį aprūpina rankomis arba automatiškai reguliuojama lova, o asmuo kreipiasi ir dėl čiužinio praguloms išvengti įsigijimo išlaidų kompensacijos, sprendimas ją skirti priimamas iš karto pateiktus prašymą (sprendimą priima prašymą priėmęs TPNC teritorinio padalinio darbuotojas).

Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos.

Kompensacijos išmokėjimas

Asmuo, kurio prašymu priimtas sprendimas skirti kompensaciją, per 60 dienų nuo naujos priemonės įsigijimo dienos TPNC teritoriniam padaliniui pateikia vieną iš dokumentų, patvirtinančių priemonių įsigijimą:

1. sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Jeigu pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos priemonės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, sąskaitą faktūrą pateikti nebūtina;

2. sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo už techninės pagalbos priemones termino atidėjimas;

3. jeigu priemonė perkama ne Lietuvoje – pirkimo užsienio valstybėje dokumentą, kurio vertimą į lietuvių kalbą savo lėšomis organizuoja TPNC;

4. jeigu priemonė perkama iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą – pirkimo–pardavimo kvitą;

5. jeigu priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu – lizingo davėjo dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į priemonę perdavimą lizingo gavėjui;

6. atitikties deklaraciją (gaminys turi būti paženklintas CE ženklu ir atitikti Lietuvos medicinos normą MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“). Jeigu priemonė perkama ne Lietuvoje, turi būti pateikiamas atitikties deklaracijos vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu;

7. dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas.

Kompensacija išmokama eilės tvarka nuo TP įsigijimą patvirtinančių dokumentų pateikimo TPNC teritoriniam padaliniui dienos.

Daugiau nei 500 Eur siekiančios priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos per 1 mėnesį nuo dokumentų, patvirtinančių priemonės įsigijimą, TPNC teritoriniam padaliniui pateikimo dienos, mažiau nei 500 Eur – ne vėliau kaip per 6 mėnesius.

Jeigu nepasibaigus su kompensacija įsigyto aktyvaus tipo vežimėlio ar skuterio naudojimo terminui pasikeičia asmens sveikatos būklė, grąžinęs jam TPNC išduotą aktyvaus tipo vežimėlį arba išmokėtos už savo lėšomis įsigyto aktyvaus tipo vežimėlio ar skuterio kompensacijos likutinę dalį, tiesiogiai proporcingą priemonės naudojimo laikui, asmuo gali būti aprūpintas elektriniu vežimėliu, elektriniu varytuvu, pulteliu valdomu elektriniu vonios suoliuku, lovos staliuku, rankomis ar automatiškai reguliuojama lova, čiužiniu praguloms išvengti (ar gauti jo įsigijimo išlaidų kompensaciją), ar patiesalu praguloms išvengti.

Jeigu su kompensacija įsigytas čiužinys praguloms išvengti ar pasėstas praguloms išvengti nepasibaigus nurodytam terminui visiškai nusidėvėjo ir yra pripažintas netinkamu naudoti (jei nebuvo pažeistos jų naudojimo instrukcijos), asmuo šiomis priemonėmis gali būti aprūpintas iš naujo.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje