Sąnarių endoprotezavimas

Negalios ABC
Nustatymai

Susidėvėję, įvairių ligų pažeisti sąnariai riboja žmogaus savarankiškumą, gali tapti negalios priežastimi. Sąnarių endoprotezavimas padeda išspręsti šią problemą ir grąžinti prarastas funkcijas. Pateikiame informaciją, ką reikia žinoti, jeigu jums būtina tokia operacija.

Asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) centralizuotai perka kelio, klubo, peties, alkūnės ir čiurnos sąnario endoprotezus bei jų priedus ir paskirsto juos ligoninėms, o pacientams, įsigijusiems endoprotezus savo lėšomis, išmoka nustatyto dydžio kompensacijas.


Kur kreiptis?

Norėdamas gauti kompensuojamą sąnario endoprotezą apdraustasis turi kreiptis į šeimos gydytoją arba gydytoją specialistą, kuris, įtaręs ligą, dėl kurios turi būti atliekama sąnario endoprotezavimo operacija, ir įvertinęs bendrą apdraustojo būklę, siunčia jį konsultuoti į Asmens sveikatos priežiūros (ASP) įstaigą, teikiančią sąnarių endoprotezavimo paslaugas.

Apdraustasis gali pasirinkti ASP įstaigą, kurioje jam būtų suteiktos konsultavimo, o prireikus – ir sąnario endoprotezavimo paslaugos. Jų sąrašas skelbiamas VLK interneto svetainėje.

Apdraustojo pasirinktos ASP įstaigos gydytojas ortopedas traumatologas nustato diag­nozę ir informuoja pacientą apie sąnario endoprotezavimo operacijos tikslingumą bei sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidų kompensavimą.

Jei asmuo sutinka operuotis, konsultaciją suteikęs gydytojas užpildo Prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą formą ir per VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą juos pateikia VLK.


Kiek reikės laukti operacijos?

Informacija apie vidutinę atitinkamo kompensuojamojo sąnario endoprotezo laukimo truk­mę įvairių ASP įstaigų eilėse skelbiama VLK interneto svetainėje. Operacijos laukimo trukmė priklauso nuo įvairių aplinkybių: ligoninėje atliekamų operacijų skaičiaus; pačių pacientų pasirinkimo, kada ir kokioje ligoninėje operuotis.

VLK standartinius kompensuojamuosius sąnarių endoprotezus eilės tvarka skiria apdraustiesiems pagal jų įrašymo į pasirinktų ASP įstaigų eiles datą. Gydytojas ortopedas traumatologas, atliekantis sąnario endoprotezavimo operaciją, pagal apdraustojo ligos patologiją ir jo amžių parenka tinkamiausią sąnario endoprotezą.

Skyrus kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, VLK ne vėliau kaip per 5 darbo dienas registruotu laišku apie tai informuoja pacientą. Su sąnarių endoprotezavimo paslaugas teikiančia ASP įstaiga jis turi suderinti sąnario endoprotezavimo operacijos datą. Tai reikia padaryti per 30 dienų nuo sąnario endoprotezo skyrimo. Jei per nustatytą terminą operacijos data nesuderinama, prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas sustabdomas, bet ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui nuo sąnario endoprotezo skyrimo dienos.

Jei pacientas nesuderina sąnario endoprotezavimo operacijos datos, atsisako (raštu) operuotis, nesutinka su siūloma šios operacijos data ar neatvyksta operuotis numatytu laiku, taip pat jei gydytojas ortopedas traumatologas nustato, kad pacientas negali būti operuojamas dėl kontraindikacijų, prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas sustabdomas ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui.

Apdraustasis, kuriam buvo skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas, bet nebuvo atlikta sąnario endoprotezavimo operacija, turi teisę vieną kartą būti pakartotinai įrašytas į jo pasirinktos ASP įstaigos, eilę pagal ankstesnio įtraukimo į šią eilę datą. Šia teise pacientas gali pasinaudoti vienų metų laikotarpiu.

Jeigu operacija dėl anksčiau išvardytų priežasčių neatliekama ir pakartotinai gavus kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, pacientas išbraukiamas iš pasirinktos ASP įstaigos eilės.


Jei endoprotezas įsigyjamas savo lėšomis

Apdraustasis savo lėšomis gali įsigyti kitą gydytojo ortopedo traumatologo jam rekomenduojamą sąnario endoprotezą ir gauti atitinkamą kompensaciją, jeigu:

 • gavęs VLK pranešimą apie įtraukimą į eilę, nusprendžia nelaukti, kol jam bus skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas eilės tvarka;
 • gavęs pranešimą apie jam skirtą kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, pageidauja įsigyti kitokį endoprotezą, nei skiria VLK;
 • yra pateikęs prašymą skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą skubos tvarka, bet pageidauja įsigyti kitokį endoprotezą, nei skiria VLK.

Sąnario endoprotezavimo operacija, kai apdraustajam, kuriam neatėjo eilė gauti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, implantuojamas savo lėšomis įsigytas sąnario endoprotezas, gali būti atliekama tik tuomet, jei kompensuojamąjį sąnario endoprotezą gavęs apdraustasis neatvyksta operuotis, atsisako operacijos arba jei apdraustojo pageidaujamu operuotis metu nėra numatytų endoprotezavimo operacijų.

Norėdamas gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą, apdraustasis, įtrauktas į ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę, ne vėliau kaip per 90 dienų nuo sąnario endoprotezavimo operacijos dienos VLK turi pateikti:

 • užpildytą Prašymo kompensuoti sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidas formą, kurioje turi būti nurodyta apdraustojo asmeninė sąskaita banke;
 • originalią sąskaitą faktūrą arba jos kopiją, patvirtinančią sąnario endoprotezo įsigijimą;
 • sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Kompensacija savo lėšomis sąnario endoprotezą įsigijusiam pacientui skiriama tuo metu, kai jis turėtų gauti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą pagal jo pasirinktos ir sąnario endoprotezavimo operaciją atlikusios ASP įstaigos eilę.


Kompensacijos dydis

Kompensacijos už savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą dydis atitinka mažiausią VLK perkamo standartinio atitinkamos lokalizacijos ir tvirtinimo prie kaulo būdo sąnario endoprotezo ir jo priedų kainą tuo metu, kai apdraustajam buvo atliekama sąnario endoprotezavimo operacija.

Duomenys apie mokamos kompensacijos už savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą dydį skelbiami VLK interneto svetainėje. Šiuo metu nustatytos tokios kompensuojamos sumos (už po šių metų gegužės 18 dieną atliktas operacijas):

 • už klubo sąnario endoprotezą – 474,58 Eur;
 • už kelio sąnario endoprotezą – 959,31 Eur;
 • už peties sąnario endoprotezą – 610 Eur;
 • už alkūnės sąnario endoprotezą – 2 046,98 Eur;
 • už čiurnos sąnario endoprotezą –1 826,37 Eur.

Nustatyto dydžio kompensacija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jos skyrimo dienos pervedama į apdraustojo prašyme kompensuoti sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidas nurodytą asmeninę banko sąskaitą.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje