Netenkina NDNT sprendimas? Kreipkitės į Ginčų komisiją

Aktualijos
Nustatymai

Ginčų komisijos prie Socia­linės apsaugos ir darbo ministerijos paskirtis – nagrinėti ginčus tarp asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT). Apie tai, kada ir dėl kokių priežasčių galima į ją kreiptis, kalbamės su Ginčų komisijos pirmininke Etela KARPICKIENE. 

Kada žmogus gali kreiptis į Ginčų komisiją?

Vienas iš Ginčų komisijos tikslų – užtikrinti neįgaliųjų teisių gynybą nagrinėjant ir sprendžiant ginčus dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo, specialiųjų poreikių, darbo pobūdžio ir sąlygų, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo. Jeigu NDNT teritorinio skyriaus sprendimas asmens netenkina, jis per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos gali jį apskųsti NDNT direktoriui, kurio pavedimu skundą nag­rinėja NDNT Sprendimų kontrolės skyrius. Jeigu asmens netenkina ir NDNT Sprendimų kontrolės skyriaus pakartotinio vertinimo sprendimas, jis per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos gali būti apskųstas Ginčų komisijai, kuri ginčus nagrinėja ir sprendžia ikiteismine tvarka.

Kokius dokumentus reikia pateikti kreipiantis į Ginčų komisiją?

Kreipiantis į Ginčų komisiją užtenka pateikti NDNT Sprendimų kontrolės skyriaus sprendimo kopiją bei patį skundą (prašymą).

Kaip reikia pateikti skundą?

Skundas gali būti pateiktas asmeniškai arba paštu adresu Gedimino pr. 60, LT-01110, Vilnius.

Ar Ginčų komisija nagrinės prašymą, jeigu jis bus atsiųstas elektroniniu paštu?

Ginčų komisija nagrinės skundą, jeigu jis pasirašytas elektroniniu parašu. Jei prašymas pateiktas elektroniniu paštu, bet nepasirašytas elektroniniu parašu, prašymas priimamas tik tuo atveju, jei ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas gaunamas prašymo originalas arba elektroniniu parašu pasirašytas prašymas. Be to, neturi būti praleistas apskundimo terminas.

Ar gavusi neįgaliojo skundą Ginčų komisija jį nagrinėja vadovaudamasi tik gydytojų parengtu siuntimu?

Ginčų komisija skundą nagrinėja vadovaudamasi pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos parengtu siuntimu bei neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo dokumentų byloje esančiais duomenimis. Komisija sprendimą turi priimti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundo (prašymo) gavimo dienos.

Dažni atvejai, kai iškyla neaiškumų, randama prieštaravimų medicininiuose dokumentuose. Tuomet Ginčų komisija pasinaudoja teise kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, pasitelkti nepriklausomus ekspertus ir kitus specialistus, turinčius atitinkamą kvalifikaciją ir galinčius pateikti išvadas ginčijamu klausimu. Tokiais atvejais sprendimo priėmimas užtrunka ilgiau.

Mums profesionaliai talkina Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto, VšĮ Vilniaus universiteto Santaros klinikų ir kitų gydymo įstaigų specialistai.

Kiek sprendimų vidutiniškai pakeičia Ginčų komisija?

Ginčų komisija 2015 metais gavo ir išnagrinėjo 469 skundus (prašymus), 2016 metais – 338, per tris šių metų ketvirčius – 190. Skundų (prašymų) skaičius per pastaruosius trejus metus santykinai sumažėjo (mažiau pareiškėjų kreipėsi į NDNT), tačiau tenkintų skundų (prašymų) padaugėjo: 2015 m. tenkintų skundų (prašymų) buvo 12,7 proc., 2016 m. – 23,18 proc., per 2017 m. III ketvirtį – 45,28 proc. nuo Ginčų komisijoje gautų skundų (prašymų) skaičiaus. Daugiausia skundų gauname dėl darbingumo lygio nustatymo.

Ar Ginčų komisijos sprendimai gali būti skundžiami?

Jei asmens netenkina Ginčų komisijos sprendimas, jis arba jo įgaliotas asmuo įstatymų nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo Ginčų komisijos sprendimo gavimo dienos gali jį apskųsti Administraciniam teismui.

2015 m. priimti 28 teismo sprendimai: 26 skundai buvo atmesti, 2 bylos sustabdytos ar nutrauktos. 2016 m. priimti 34 sprendimai, iš jų 25 skundai atmesti, iš dalies tenkinti 9 skundai.

Komisija yra gavusi pareiškėjų padėkų už sąžiningai atliktą darbą. Tada pasidžiaugiame, kad esame reikalingi.

Kalbėjosi Aldona MILIEŠKIENĖ

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas