Lietuvos neįgaliųjų draugijos 2018 metų veiklos ataskaita

Aktualijos
Nustatymai

Lietuvos neįgaliųjų draugija (LND) vykdo tęstines veiklas, skirtas neįgaliųjų atstovavimui ir jų teisių gynimui, neįgaliųjų telkimui bendroms veikloms dalyvaujant įvairiuose renginiuose, stovyklose. Bendradarbiaudama su atsakingomis valstybės institucijomis, privataus sektoriaus atstovais bei kitomis visuomeninėmis organizacijomis, asociacija teikia siūlymus, padedančius spręsti fizinę negalią turinčių asmenų problemas.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko.

2018 m. įvyko 4 LND valdybos narių susirinkimai ir visuotinis LND narių susirinkimas (konferencija):

- vasario 22 d., Vilnius.

Svarstyta dėl:

• 2018 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto veiklų;

• pasiūlymų naujam Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje tvarkos aprašui;

• nuostatų Šventojoje ir Nidoje patvirtinimo;

LND konferencijos ir 30-mečio jubiliejaus;

UAB „Dangija“ likvidavimo ir direktoriaus atleidimo;

- kovo 29 d., Vilnius.

Svarstyta dėl:

• LND priklausančio sklypo Kauno g.

- gegužės 15d., Šventoji.

Svarstyta dėl:

• LND įmonių finansinių ataskaitų pristatymo ir tvirtinimo.

- gegužės 15 d., Šventoji, visuotinis susirinkimas (konferencija);

- gruodžio 6 d., Vilnius.

Svarstyta dėl:

• savarankiškumo ugdymo stovyklų organizavimo;

• finansinio veiklos audito UAB „Negalia“;

• VšĮ „Bičiulystė“ finansinio veiklos audito ataskaitos ir pateikto prašymo;

• institucinio stiprinimo ir kitų LND projektų;

• nuosavybės teise priklausančio pastato Tauragėje;

• įmonių ir įstaigų finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo LND valdybai.

2018 m. veiklą tęsė 2016 m. išrinkta LND valdyba: Zita Kviklienė (Vilniaus apskritis), Aurelija Petronienė (Panevėžio apskritis), Daiva Latvytė (Alytaus apskritis), Antanas Juškėnas (Klaipėdos apskritis), Regina Slabadienė (Utenos apskritis), Edvardas Najulis (Telšių apskritis), Loreta Stašinskienė (Tauragės apskritis), Ignas Mačiukas (Kauno apskritis), Elena Kančiauskaitė (Šiaulių apskritis), Saulius Rakauskas (Marijampolės apskritis).

LND asociacijos pirmininkė – Jelena Ivančenko.

2018 m. gruodžio 31 d. LND administracijoje dirbo 9 darbuotojai: Jelena Ivančenko, Evelina Kelmelienė, Kristina Vainienė, Loreta Balčiuvienė, Antanas Jasinskas, Lina Arlauskienė, Saulė Vėjelienė, Daiva Abromienė, Gintas Česūnas. Dar 2 darbuotojai įdarbinti projektinėms veik­loms vykdyti.

2018 m. gruodžio 31 d. LND turėjo 64 asocijuotus narius.

 

Veikla pagal kryptis

2018 m. konferencijoje patvirtintos veiklos kryptys 2018 metams (tokios pat, kaip ir 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 metais, atsižvelgiant atitinkamai į 2018 m. NRD bei kitą projektinį finansavimą):

1) tarptautinių teisės aktų, ES direktyvų bei reglamentų harmonizavimas, derinimas su LR teisine baze ir jų įgyvendinimo priežiūra;

2) pasiūlymai dėl LR įstatymų bazės papildymo ir galiojančių įstatymų priežiūros;

3) aktyvaus poilsio stovyklų ir renginių organizavimas;

4) LND stiprinimas.

JT neįgaliųjų teisių konvencija ir jos Fakultatyvus protokolas

- LND teikia savo ekspertinę nuomonę/poziciją apie JT neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje, dalyvauja tyrimuose, apklausose bei tarptautiniu mastu vykdomuose tyrimuose.

ES Struktūriniai fondai

- LND įsitraukė į 2014–2020 m. ES finansavimo priežiūrą bei naujojo ES finansavimo periodo 2021–2027 m. planavimo veiklas.

- LND vadovas, kaip Neįgaliųjų reikalų tarybos atstovas, yra paskirtas 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų veiksmų programos stebėsenos komiteto komisijos nariu.

Pastabų ir pasiūlymų teikimas teisės aktų projektams

- Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. A1-460 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

- Dėl Valstybinio socialinio draudimo pataisų, kuriomis nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo socialinio draudimo įmokų „grindys“.

- Dėl LR Užimtumo įstatymo NR. XII-2470 2, 12, 48 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 471, 472 straipsniais ir LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo NR. I-2044 2, 9, 21 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo.

- Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo ir 2018–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo.

- Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo.

- Dėl pasiūlymų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų keitimui.

- Dėl pasiūlymų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimui 2019 m.

- Dėl pasiūlymų neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimui 2019 m.

- Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo.

- Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo.

- Dėl Specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo projekto.

Darbas darbo grupėse, komisijose, susitikimuose, posėdžiuose

- Dalyvavimas Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupėje (LND vienas iš steigėjų).

- Dalyvavimas Techninės pagalbos neįgaliesiems centro ekspertų veikloje.

- Dalyvavimas Neįgaliųjų reikalų tarybos veikloje.

- Dalyvavimas Vilniaus regiono plėtros tarybos veikloje.

- Dalyvavimas Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos veikloje.

- Dalyvavimas Darbo biržos socialinių įmonių reikalų komisijos posėdžiuose.

- Susitikimai dėl neįgaliųjų lankymosi Vilniaus TV bokšte.

- Susitikimai dėl JT Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų Lietuvai dėl JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo priemonių.

- Susitikimai dėl moksleivio J.A.R. ugdymo Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje su švietimo ir mokslo ministre.

-  Dalyvavimas posėdžiuose dėl Švietimo įstatymo pakeitimo.

- Dalyvavimas būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo aptarime-pristatyme (NRD).

- Dalyvavimas paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti sistemos aptarime (NRD).

- Dalyvavimas kuriant Lygių galimybių kontrolieriaus mokomuosius filmus „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbuotojams“ ir „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbdaviams“ www.be-ribu.lt

LND inicijuoti kreipimaisi į institucijas, Seimo narius

- Dėl moksleivio J.A.R. ugdymo (Vilniaus miesto savivaldybei, Švietimo ir mokslo ministerijai, Seimo nariui J. Džiugeliui, LR Prezidentei D.Grybauskaitei).

- Dėl D.T. tėčiui naudojamos fizinės prievartos gydymo įstaigose (Telšių rajono savivaldybei, LR Seimo kontrolierių įstaigai, LR Sveikatos apsaugos ministerijai).

- Dėl ortopedijos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų (Valstybinei ligonių kasai).

- Dėl negalią ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo kokybės gerinimo, ugdymo formų plėtros (Švietimo ir mokslo ministerijai).

- Dėl kėlimosi keltu lengvatos neįgaliesiems į Kuršių neriją (Susisiekimo ministerijai).

- 2018 m. LND rengė rekomendacijas teisės aktų tobulinimui dėl užimtumo sistemos pertvarkos, įtraukaus švietimo bei švietimo įstaigų prieinamumo, sveikatos paslaugų prieinamumo, dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo projekto ir kt. Šie siūlymai buvo perduoti Seimo komitetams, Vyriausybei, ministerijoms.

Informacijos apie negalią sklaida. Neįgaliųjų organizacijų ir kt. suinteresuotų asmenų informavimas. Informacija pateikiama LND svetainėje www.draugija.lt, socialiniame tinkle facebook https://www.facebook.com/lietuvosneigaliujudraugija ir „Bičiulystės“ savaitraštyje.

Bendradarbiaujant su LNF minint Europos savarankiško gyvenimo dieną buvo organizuotos eitynės „Už miestą visiems“ nuo Vyriausybės Seimo link. Akcija „Už miestą visiems“ buvo LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ dalis.

Tiesioginis neįgalių asmenų atstovavimas

- Pateikti 4 skundai dėl neįgalumo ir darbingumo nustatymo sprendimo peržiūrėjimo, 3 iš jų buvo peržiūrėti iš naujo, vienas skundas atmestas kaip nepagrįstas.

- Pateikti 2 skundai Valstybinei darbo inspekcijai dėl darbo santykių. Abu išspręsti taikiai.

- Pateiktas 1 skundas dėl darbuotojų nepagarbaus elgesio su pirkėju UAB „Maxima“. Asmuo gavo kompensaciją.

- Pateiktas skundas Lietuvos kelių policijos tarnybai „Dėl paskirtos baudos apskundimo“. Skundas atmestas.

- Mamos atstovavimas dėl sūnaus su negalia lygių galimybių mokytis bendrojo lavinimo mokykloje. Pateikti skundai LR Prezidentei, Švietimo ir mokslo ministerijai, Vilniaus miesto savivaldybei.

- Mamos atstovavimas dėl ugdymosi galimybių autizmo spektro sutrikimų turinčiam vaikui – ugdymo medžiagos pritaikymas, poilsio laiko suderinimas. Atstovavimas susitikime su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

- Neįgaliųjų reikalų departamento prašymu suteikta teisinė pagalba 3 asmenims.

- Pateikti skundai Vilniaus miesto savivaldybei ir LR Seimo kontrolierių įstaigai dėl būsto privatizavimo lengvatinėmis sąlygomis.

- Pateiktas skundas VSDF „Dėl našlaičio pensijos skyrimo“.

- Pateiktas skundas Užimtumo tarnybai dėl LR Užimtumo įstatymo nuostatų taikymo. Skundas patenkintas, asmeniui darbo užmokesčio subsidija pratęsta.

Svarbiausi klausimai, dėl kurių dažniausiai buvo kreiptasi teisinių konsultacijų 2018 m.

- Dėl LR Darbo kodekso taikymo (atleidimas, išeitinės ir kitos garantijos darbuotojams).

- Dėl senatvės pensijos padidinimo.

- Konsultacijos dėl LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatų taikymo.

- Dėl darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo.

- Dėl „Sodros“ įstatymo pakeitimo (dėl vadinamųjų „grindų“ įvedimo).

- Dėl transporto išlaidų kompensacijos ir automobilio pritaikymo neįgaliesiems.

 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 2018 metais įgyvendinti projektai

1. 2018 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas: skirtas dalinis finansavimas 133 542 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

Įgyvendinti projekto uždaviniai:

1. Per asociacijos veiklą, teisės aktų stebėseną atstovauti ir ginti neįgalių žmonių pilietines, socialines, ekonomines teises.

2. Per aktyvų dialogą su valdžios institucijų atstovais siekti, kad Lietuvoje būtų įtvirtintos JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatos ir užtikrinamas tinkamas neįgaliųjų teisių įgyvendinimas.

3. Per bendrus sveikųjų ir neįgaliųjų aktyvaus poilsio renginius skatinti žmonių su negalia integraciją, aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime.

4. Skatinti neįgalių vaikų ir jaunimo bendravimą, užimtumą, mažinti socialinę atskirtį, ugdyti visuomenės toleranciją.

5. Sudaryti galimybę žmonėms su negalia lavintis ir išlaisvinti savo meninius, kūrybinius gebėjimus.

6. Teikti metodinę pagalbą LND organizacijoms, taip prisidedant prie neįgaliųjų teisių gauti kokybiškas socialinės reabilitacijos paslaugas bendruomenėje.

7. Kelti tiesiogiai su neįgaliaisiais dirbančių specialistų kvalifikaciją.

8. Skatinti neįgaliųjų savarankiškumą ir jų integraciją į visuomenę.

2. 2018 m. Šiaulių r. socia­linės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas: skirtas dalinis finansavimas – 4 800 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. sausio 2 d. – gruodžio 31 d.

Įgyvendinti projekto uždaviniai:

1. Organizuoti nuolatinio, periodinio pobūdžio asmeninio asistento (palydėjimo) paslaugas fizinę negalią turintiems asmenis pagal jų poreikius siekiant projekto tęstinumo.

2. Gerinti fizinę negalią turinčių žmonių gyvenimo kokybę didinant jų darbinį ir profesinį savarankiškumą per vykdomas projekto veiklas.

3. Diegti veiksmingus metodus ir priemones bei panaudojant informacinių technologijų galimybes skatinti neįgaliųjų mokymąsi ir integraciją į darbo rinką.

3. 2018 m. Šiaulių m. socia­linės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas: skirtas dalinis finansavimas – 4 233 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

Įgyvendinti projekto uždaviniai:

1. Organizuoti nuolatinio periodinio pobūdžio asmeninio asistento (palydėjimo) paslaugas fizinę negalią turintiems asmenims pagal jų poreikius siekiant projekto tęstinumo.

2. Gerinti fizinę negalią turinčių žmonių gyvenimo kokybę didinant jų darbinį ir profesinį savarankiškumą per vykdomas projekto veiklas.

3. Diegti veiksmingus metodus ir priemones bei panaudojant informacinių technologijų galimybes skatinti neįgaliųjų mokymąsi ir integraciją į darbo rinką.

4. „Vilties paukštė 2018“: skirtas dalinis Kultūros rėmimo fondo finansavimas – 5 000 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. birželio 1 d. – gruodžio 21 d.

Įgyvendinti projekto uždaviniai:

1. 2018 m. liepos 19 d. kasmetiniame neįgaliųjų renginyje Talačkoniuose vyko konkurso „Vilties paukštė 2018“ atidarymo koncertas. Jame dalyvavo 3 geriausi „Vilties paukštė 2017“ meno kolektyvai.

2. 2018 m. rugsėjo–spalio mėnesiais buvo rengiami 6 atrankiniai koncertai, juose dalyvavo 57 neįgaliųjų draugijų meno kolektyvai iš visos Lietuvos.

3. Kiekviename koncerte buvo išrinkti 6 geriausi meno kolektyvai iš Alytaus m., Varėnos r., Švenčionių r., Pakruojo r., Šeduvos ir Birštono, kurie dalyvavo baigiamajame koncerte „Vilties paukštė 2018“, vykusiame lapkričio 20 d. Prienų kultūros centre.

4. Paviešinta projekto eiga ir rezultatai, užtikrintas kūrybinės iniciatyvos tęstinumas – planuojami „Vilties paukštė 2019“ renginiai.

5. Žinia iš Veprių: skirtas dalinis Kultūros rėmimo fondo finansavimas – 3 500 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. birželio 1 d. – gruodžio 21 d.

Įgyvendinti projekto uždaviniai:

1) Surengta 5 dienų trukmės kūrybinė stovykla fotografams mėgėjams su negalia Veprių laisvalaikio užimtumo ir turizmo filiale.

2) Surengta fotografijų paroda Vepriuose.

3) Paviešinta projekto eiga ir rezultatai, užtikrintas kūrybinės iniciatyvos tęstinumas, paroda keliauja po kitus Lietuvos miestus.

6. Lietuvos neįgaliųjų draugijos institucinis stiprinimas: skirtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimas – 41 213,85 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. spalio 1 d. – gruodžio 31 d.

Įgyvendinti projekto uždaviniai:

1. Organizuoti mokymai LND asocijuotiems nariams apie papildomo finansavimo galimybes Vilniuje ir Kaune.

2. Išleista 1 000 informacinių bukletų apie 10 LND asocijuotų narių teikiamas socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje – padidinta informacijos apie paslaugas ir jų pobūdį sklaida, plečiamas paslaugų gavėjų ratas.

3. Surinkta ir susisteminta informacija apie 64 LND asocijuotų narių teikiamas nuolatinio pobūdžio viešąsias paslaugas – parengta ir apibendrinta informacija apie LND asocijuotų narių vykdomas nuolatinio pobūdžio veiklas teikiant socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje.

4. Sukurtas interaktyvus žemėlapis su informacija apie LND narius ir jų teikiamas viešąsias paslaugas – žemėlapį galima rasti nuorodoje http://draugija.lt/apie/lnd-nariai.

5. Sukurta metodika viešojo sektoriaus bei verslo organizacijoms, kaip dirbti su negalią turinčiais klientais ir jų šeimos nariais, kurios pagrindu LND organizuos mokymus „Pažink negalią“ įvairioms organizacijoms.

Iš viso per 2018 m. įgyvendintus projektus gauta papildomo finansavimo: 192 288,85 Eur.

 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 2018 m. vykdyti projektai, kurių įgyvendinimas dar nepasibaigęs

1. Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems: skirtas dalinis ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimas – 272 031,40 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. balandžio 3 d. – 2022 m. balandžio 3 d.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo vykdymo eigą bei pasiektus tarpinius rezultatus: www.karjeratau.lt

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios 2018 m. įsisavinta lėšų: 51 490,28 Eur.

 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 2018 m. parengti projektai, kurių įgyvendinimas bus pradėtas 2019 m.:

1. „Vilties paukštė 2019“: skirtas dalinis Kultūros rėmimo fondo finansavimas – 5 300 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. birželio 3 d. – gruodžio 7 d.

Projekto uždaviniai:

1. Organizuoti konkurso „Vilties paukštė 2019“ atidarymo koncertą Talačkoniuose.

2. Suformuoti atrankinių koncertų ir baigiamojo renginio kolektyvų vertinimo komisijas.

3. Organizuoti ne mažiau kaip 5 atrankinius koncertus skirtingose Lietuvos vietose.

4. Organizuoti baigiamąjį koncertą Vilniuje.

5. Viešinti projekto eigą ir rezultatus numatytomis informacijos sklaidos priemonėmis.

Iš viso per 2018 m. parengtus ir 2019 m. prasidėsiančius projektus gauta papildomo finansavimo: 5 300 eur.

 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 2018 m. parengti, bet finansavimo negavę projektai:

1. Maištas prieš taisykles: prašomos Kultūros rėmimo fondo lėšos – 5 000 Eur.

Projekto tikslas – organizuojant socialinę akciją – kūrybines gatvės meno dirbtuves, įtraukti neįgalų jaunimą į tęstinę kultūrinę veiklą, skatinti kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudą.

2. Fotografų su negalia kūrybinė stovykla „Fotografijos alternatyvos“: prašomos Kultūros rėmimo fondo lėšos – 3 900 Eur.

Projekto tikslas – organizuojant kūrybinę fotografų su negalia stovyklą atskleisti ir ugdyti asmenų su negalia kūrybinį potencialą aktyviai įsitraukiant ir prasmingai dalyvaujant kultūroje.

Pakoreguota projekto finansavimo paraiška pateikta iš naujo 2019 m. Rezultatų laukiama šių metų gegužės mėn.

3. Neįgalių literatų kūrybinė stovykla „Amžini lietuvybės ąžuolai“: prašomos Kultūros rėmimo fondo lėšos – 3 800 Eur.

Projekto tikslas – organizuojant kūrybinę neįgalių literatų stovyklą atskleisti ir ugdyti asmenų su negalia kūrybinį potencialą aktyviai įsitraukiant ir prasmingai dalyvaujant kultūros veikloje.

4. Moterų su negalia kūrybinė stovykla „Mano vidinis pasaulis“: prašomos Kultūros rėmimo fondo lėšos – 3 900 Eur.

Projekto tikslas – organizuojant kūrybinę moterų su negalia dailės stovyklą „Mano vidinis pasaulis“ atskleisti ir ugdyti asmenų su negalia kūrybinį potencialą aktyviai įsitraukiant ir prasmingai dalyvaujant kultūros veikloje.

5. I also have the right to learn (liet. Ir aš turiu teisę mokytis): prašomos JAV ambasados Lietuvoje lėšos – 7 760 JAV dolerių.

Projekto tikslas – didinti socialinę įtrauktį Lietuvos mokyklose, ypatingą dėmesį skiriant įtraukiajam vaikų su negalia ugdymui.

6. #SveikataVisiems: prašomos Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšos – 40 000 Eur.

Projekto tikslas – padidinti fizinę negalią turinčių asmenų ir jų artimųjų fizinį aktyvumą, paskatinti juos aktyviai ir sveikai leisti laisvalaikį, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, pagerinti neįgaliųjų ir jų šeimos narių psichoemocinę sveikatą, tuo pačiu mažinant neįgaliųjų socia­linę atskirtį, informuojant visuomenę apie neįgaliųjų turimą potencialą ir galimybes, kviečiant sveikuosius bendruomenės narius prisijungti prie sveikos gyvensenos iniciatyvų.

7. Lietuvos neįgaliųjų draugijos institucinis stiprinimas: prašomos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšos – 48 180 Eur.

Ilgalaikis projekto tikslas: Lietuvos neįgaliųjų draugijos institucinis stiprinimas.

Trumpalaikiai projekto tikslai:

1. Padidinti LND asocijuotų narių kompetencijas viešųjų paslaugų teikimo bei savanoriškos veiklos kokybės gerinimo srityse.

2. Sustiprinti LND ir jos narių teikiamas viešąsias paslaugas ir pagerinti jų kokybę.

3. Pagerinti savanoriškos veiklos organizavimo kokybę LND.

4. Plėtoti socialinį verslą LND.

5. Stiprinti LND tarpsektorinio bendradarbiavimo mechanizmus.

6. Stiprinti LND ir jos asocijuotų narių gebėjimus, reikalingus lygiaverčiai dalyvauti priimant viešojo valdymo sprendimus.

 

2018 m. LND laimėti viešieji pirkimai ir atlikti tyrimai įgyvendinant priemonę „Vykdyti JT neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo stebėseną“:

• Neįgaliųjų moterų padėties analizė įvertinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo efektyvumą Lietuvoje;

• Neįgaliųjų individualių specialiųjų poreikių tenkinimo tyrimas, įvertinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo efektyvumą Lietuvoje.

Jelena IVANČENKO
LND pirmininkė

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas