Juozas Nekrošius (1935–2020)

Juozas Nekrošius.

Aktualijos
Nustatymai

Pro memoria

2020 m. kovo 15 d. Vilniuje mirė vienas iš „Bičiulystės“ laik­raščio įkūrėjų, rašytojas, visuomenės veikėjas Juozas Nekrošius. Jam buvo 84 metai.

Juozas Nekrošius gimė 1935 m. gruodžio 21 d. Rimgailiuose, Betygalos valsčiuje (dabartinis Raseinių rajonas). Tėvai turėjo 10 ha ūkį, penkis vaikus. Baigęs Betygalos vidurinę mokyklą, tarnavo kariuomenėje, trejus metus dirbo rajono laikraštyje, sukūrė šeimą. Jau tada domėjosi literatūra. 1959–1964 metais studijavo žurnalistiką Vilniaus universitete. Čia buvo pastebėtas kaip sumanus žmogus ir pakviestas dirbti administracinį darbą.

Daug metų Juozas Nekrošius buvo Valstybinio leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komiteto pirmininkas. Eidamas šias pareigas jis daug padarė, kad būtų leidžiamos kokybiškos lietuviškos knygos. Su Velionio pastangomis susijęs Pasaulinės literatūros bibliotekos leidimas. Jo asmeninio indėlio reikėjo, kad Maskvoje būtų pašalinti biurokratiniai ideologiniai barjerai, kad būtų galima išleisti tuo laiku unikalią pagal informacijos kiekį ir jos pobūdį 12 tomų Lietuviškąją tarybinę enciklopediją. Juozas Nekrošius įkūrė Lietuvos knygos draugiją ir plėtojo jos veiklą, atsiradus galimybei tapo Lietuvos vaikų fondo organizatoriumi.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1992–1996 m. Juozas Nekrošius buvo Seimo narys, 1994–1996 m. Adolfo Šleževičiaus ir Lauryno Stankevičiaus Vyriausybėse ėjo kultūros ministro pareigas. Nuo 1997 m. – leidyklos „Alka“ vadovas.

Juozas Nekrošius ypatingą vaidmenį suvaidino „Bičiulystės“ laikraščio istorijoje. Prieš tris dešimtmečius jis sutelkė Lietuvos vaikų fondo, Lietuvos invalidų draugijos ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jėgas ir su tuometiniais jų vadovais įsteigė šį laikraštį. „Bičiulystės“ pavadinimą pasiūlė būtent Juozas Nekrošius, įkvėptas tokio pat pavadinimo įžymaus dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslo. Tai jis parašė pirmajame numeryje paskelbtą leidėjų kreipimąsi, kurio žodžiai aktualūs ir šiandien: „BIČIULYSTĖ. Tačiau ar ji reikalinga žmogui, kai verda ir kunkuliuoja politinės aistros, kai viltys ir siekiai maišosi su pykčiu ir neapykanta, kai atsiveria dešimtmečių žaizdos ir sunkiai gyja? <...> Šiandien mums kaip niekada būtina ŠIRDIES ŠVIESA! <...> Mums brangi kiekviena gėrio dulkelė, kiekvienas nektaro lašelis, iš kurio gali išsikristalizuoti BIČIULYSTĖS MEDUS!“ Šios kilnios mintys – iš Juozo Nek­rošiaus širdies. Tai jo humanistinės gyvenimo prog­ramos esminis momentas.

Per savo rašytojo karjerą Juozas Nekrošius išleido apie 30 knygų, daugiausia – eilėraščių, poemų, vaikams skirtos kūrybos. Jo poezijos knygos išverstos į rusų, latvių, armėnų kalbas. Rašytojo kūrybiniame palikime – ir satyrinė kūryba, kuri buvo skelbta ir „Bičiulystėje“ – tai epigramų poema „Ponas Ubagas“, pasirašyta slapyvardžiu Arnas Varnas. Laikraščiuose ir žurnaluose Juozas Nekrošius paskelbė straipsnių leidybos, poligrafijos, kultūros, spaudos klausimais.

Šviesus Anapilin išėjusio Juozo Nekrošiaus atminimas lieka jį pažinojusiųjų širdyse, jo knygose, laikraščiuose ir žurnaluose. Ilsėkis ramybėje, bičiuli Juozai!

„Bičiulystės“ redakcija reiškia nuoširdžią užuojautą Velionio artimiesiems.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas