Vykdančioms veiklą nevyriausybinėms organizacijoms finansavimas tęsiamas

Aktualijos
Nustatymai

Neįgaliųjų organizacijoms kyla nemažai klausimų, kaip elgtis karantino laikotarpiu, kai uždraustas dienos ir užimtumo centrų darbas. Į juos atsako Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotoja, vykdanti direktoriaus funkcijas, Jolanta Šliužienė.

Ar neįgaliųjų organizacijoms reikia baimintis, kad bus sumažintas finansavimas?

Norime patikinti, kad projektų finansavimo lygis iš valstybės biudžeto lėšų karantino laikotarpiu išliks kaip buvo numatyta pagal 2020 metų projektų finansavimo sutartis su savivaldybėmis, išskyrus atvejus, kai lėšos bus nenaudojamos dėl objektyvių priežasčių.


Kaip organizuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje veiklą karantino metu?

Atsižvelgiant į Vyriausybės ir Neįgaliųjų reikalų tarybos kovo 31 d. posėdžio nutarimus, 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje ir Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų veik­los (paslaugos), kurios turi artimo kontakto pobūdį, karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu nevykdomos.

Siūlytume orientuotis į pagalbos teikimą sunkią negalią turintiems asmenims (maisto, vaistų pristatymas į namus, kita pagalba pagal poreikį). Tą daugelis neįgaliųjų organizacijų ir daro. Esant gyvybiškai svarbiai situacijai projekto vykdytojai gali tęsti pavėžėjimo paslaugų teikimą. Individualaus pobūdžio veiklas, pavyzdžiui, psichologinę paramą, palaikymą, pagal galimybes siūlome teikti komunikacinėmis ryšio priemonėmis. Vykdant veiklas būtina laikytis asmens higienos reikalavimų. Savivaldybių administracijos privalo padėti nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms būtiną pagalbą ar paslaugas, apsirūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis.

Mokymai, paskaitos taip pat gali būti organizuojami nuotoliniu būdu. Beje, tokiu atveju taupomos lėšos, kurios buvo skirtos patalpų nuomai, maitinimui ir galbūt nakvynei. Jeigu NVO būtinai reikia organizuoti visuotinį susirinkimą, taip pat yra tokia galimybė – Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė rekomendacijas dėl juridinių asmenų susirinkimų. Organizuojant susirinkimą elektroninių ryšių priemonėmis, turėtų būti sudaryta galimybė dalyvių tapatybei patikimai nustatyti bei visavertiškai realiuoju laiku dalyvauti susirinkime, t. y. matyti ir girdėti kitus susirinkimo dalyvius bei balsuoti susirinkime. Rekomenduojame svarstyti tik neatidėliotinus klausimus. Pavyzdžiui, balandžio mėnesį juridiniai asmenys, kurių finansiniai metai baigiasi gruodžio 31 d., paprastai šaukia dalyvių susirinkimą ir jame tvirtina metines finansines ataskaitas. Sprendimas patvirtinti metinę finansinę ataskaitą, manytina, būtų laikomas vienu iš neatidėliotinų sprendimų.


Ar reikia su savivaldybe derinti veiklų pakeitimus?

Karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu sustabdžius veiklos planuose numatytas veik­las bei paslaugas, projektų įgyvendinimo planų keisti ir derinti su savivaldybėmis nereikia. Projekto vykdytojai apie šiuo laikotarpiu vykdytas veiklas, suteiktą pagalbą kontaktiniu ar nuotoliniu būdu, patirtas išlaidas ir kitą reikiamą informaciją turi nurodyti įprastos formos ataskaitose. Jei paslauga, konsultacijos, mokymai buvo organizuojami nuotoliniu būdu – paslaugos gavėjo parašas nebūtinas. Jei paslauga suteikta apsilankant ar susitinkant su neįgaliuoju ar jo šeima – parašas imamas tik tais atvejais, kai vykdytojas yra visiškai įsitikinęs, kad užtikrina sveikatos saugumą paslaugos gavėjui ir sau pačiam.

Kai gauti paslaugos gavėjo parašo nėra galimybės, paslaugos teikimo faktą patvirtina projekto vadovas savo parašu kiekvienos darbo savaitės pabaigoje. Svarbu, kad būtų nurodyti paslaugą gavusio asmens duomenys kontaktams (telefono numeris ar kt.). Ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpiu planuotų projektų veiklų neįvykdymas ir rezultatų nepasiekimas neturės neigiamos įtakos ateinančių metų projektų vertinimui.

Vis dėlto siekiant išvengti paslaugų teikimo dubliavimo su kitais paslaugų teikėjais, paslaugų poreikį ir jų pobūdį projektų vykdytojai turi derinti su savivaldybių atsakingais skyriais.


Ką daryti organizacijoms, jei nepavyksta organizuoti nuotolinio pobūdžio veiklos?

Jei derinant su savivaldybėmis paaiškėja, kad projektų vykdytojų pagalba ir paslaugos nereikalingos ar organizacijos darbuotojai neturi galimybės vykdyti veiklos, tuomet organizuojama veikla nuotoliniu būdu namuose, pvz., tvarkoma projekto dokumentacija, daromos kaukės ir pan. Jei nėra galimybės darbų vykdyti nuotoliniu būdu (nuotolinis darbas turi būti įteisintas organizacijoje vadovaujantis Darbo kodekso 52 straipsniu), tuomet darbuotojams siūlomos kasmetinės apmokamos atostogos, jei kas augina nepilnamečius vaikus ar prižiūri namuose neįgaliuosius – laikinas nedarbingumas. Numatoma, kad juridiniai asmenys, išskyrus biudžetines įstaigas, galės skelbti prastovą ir gauti valstybės subsidiją. Išlaidos darbo užmokesčiui mokėti darbuotojams prastovos laikotarpiu gali būti dengiamos iš projekte numatytų lėšų darbo užmokesčiui. Pagaliau Neįgaliųjų reikalų departamentas laikosi nuostatos, kad šiuo metu sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pagrindas galėtų būti nenugalimos jėgos situacija force majeure. Šiuo atveju – valstybiniu lygiu draudžiama dienos centrų ar kitokių grupinio pobūdžio veik­la.


Ar galima projekto lėšomis pirkti įvairias apsaugos priemones, kaip pagrįsti išlaidas?

Projektų veiklų (paslaugų) administravimo ir įgyvendinimo išlaidos (t.y. darbo užmokestis, buhalterinės paslaugos, komunalinės išlaidos, pagalbą ar paslaugas teikiantiems projektų darbuotojams reikalingos asmens apsaugos priemonės ir kt. bei transporto išlaidos), patirtos karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu, bus laikomos tinkamomis ir gali būti dengiamos iš projektų finansavimui skirtų lėšų. Išlaidos, patirtos perkant apsaugos priemones laikomos tinkamomis tik jei jos patirtos karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu. Tokiu atveju projekto sąmatų keisti nereikia, tačiau privaloma vykdytą veik­lą, jos apimtis, patirtas išlaidas deklaruoti teikiant finansines ir veiklos ataskaitas, saugoti išlaidas įrodančius dokumentus. Siekiant išvengti papildomos įtampos ir streso, kurį patiria visi, įskaitant projektų vykdytojus, projektų vykdymo kontrolė karantino laikotarpiu bei ekstremalios situacijos laikotarpiu nevyks, t.y. šiuo laikotarpiu nebus vykstama į patikras vietose ar reikalaujama dokumentų.


Ar karantino laikotarpiu reikia teikti visas ataskaitas?

Siekiant sumažinti administracinę naštą projekto vykdytojams įtemptu laikotarpiu Socia­linės apsaugos ir darbo ministras 2020 m. kovo 30 d. pasirašė įsakymą Nr. A1-277, kuriame numatyta, kad ministerijai skirtomis valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus įgyvendinančios organizacijos konkursą administruojančiai įstaigai 2020 m. I ketvirčio veik­los ataskaitos neteikia, teikiamos yra tik finansinės ataskaitos. Veiklos rezultatų duomenys už I ketvirtį bus pateikti kartu su II ketvirčio veiklos ataskaita.


Kaip vykdyti sporto projektus?

Sporto veiklas siūlome pradėti vykdyti pasibaigus karantinui, kai bus atšaukti ribojimai. Nors ir nėra galimybių šiuo metu sportuoti organizuotai, vis tik kviečiame negalią turinčius žmones neužsibūti patalpose, o išeiti į lauką pavieniui pasivaikščioti užsidėjus apsaugos priemones ir pasigrožėti saulėtu pavasariu.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas