Asociacijos Lietuvos neįgaliųjų draugija 2020 metų veiklos ataskaita

Aktualijos
Nustatymai

Lietuvos neįgaliųjų draugija (toliau – LND) įregistruota 1996 m. birželio 7 d. Organizacijos buveinė yra adresu Saltoniškių g. 31, Vilnius. Identifikavimo kodas: 191676690. LND turi 64 asocijuotus narius (juridiniai asmenys) 57 savivaldybėse Lietuvoje.

Ignas Mačiukas.

Draugija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio tikslas atstovauti LND nariams ir fizinę negalią turintiems asmenims, jų pilietinėms, teisinėms, žmogaus ir socialinėms teisėms bei skleisti informaciją apie žmonių su negalia padėtį, savo veikla prisidedant prie aktualių žmonėms su negalia klausimų sprendimo.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d. pabaiga – gruodžio 31 d.

Draugijos lėšų šaltiniai: gautas valstybinis, ES fondų ir savivaldybių projektinis finansavimas, parama.

2020 m. veiklą pradėjo naujai išrinkta LND valdyba, kurios nariai: Zita Kviklienė (Vilniaus apskr.), Aurelija Petronienė (Panevėžio apskr.), Onutė Černiauskienė (Alytaus apskr.), Laima Micienė (Klaipėdos apskr.), Sandra Ragaišytė (Utenos apskr.), Martynas Poškevičius (Telšių apskr.), Vida Pieniutienė (Tauragės apskr.), Eugenijus Senovaitis (Kauno apskr.), Lolita Narkevičiūtė (Šiaulių apskr.), Irma Kavaliauskienė (Marijampolės apskr.).

LND pirmininkas – Ignas Mačiukas.

2020 m. gruodžio 31 d. LND dirbo 7 darbuotojai: Ignas Mačiukas, Evelina Kelmelienė, Kristina Vainienė, Antanas Jasinskas, Lina Arlauskienė, Saulė Vėjelienė, Akvilė Siaurukaitė.


LND priklausančios įstaigos

VšĮ „Bičiulystė“, įmonės kodas 122244264, Saltoniškių g. 31, Vilnius; vadovė Aldona Milieškienė; veikla: laikraščio leidyba.

VšĮ „Vislida“, įmonės kodas 125446794, Saltoniškių g. 31, Vilnius; direktorius Ignas Mačiukas; veikla: poilsio neįgaliems asmenims organizavimas, apgyvendinimo paslaugų teikimas.


Veikla pagal kryptis

2019 m. LND konferencijos metu patvirtintos veiklos kryptys 2020 metams (tokios pat, kaip ir 2016, 2017, 2018, 2019 metais, atsižvelgiant atitinkamai į 2020 m. (NRD) bei kitą projektinį finansavimą):

 • per asociacijos veiklą, teisės aktų stebėseną atstovauti ir ginti neįgalių žmonių pilietines, socialines, ekonomines teises;
 • per aktyvų dialogą su valdžios institucijų atstovais siekti, kad Lietuvoje būtų įtvirtintos JT neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatos ir užtikrinamas tinkamas neįgaliųjų teisių įgyvendinimas;
 • teikti teisinę ir kitą aktualią informaciją ir pagalbą LND asocijuotiems nariams bei kitiems negalią turintiems asmenims;
 • dalyvauti įvairiuose renginiuose, darbo grupėse, susitikimuose;
 • vykdyti LR teisės aktų taikymo stebėseną, teikiant pasiūlymus atsakingoms institucijoms dėl teisės aktų tobulinimo ir efektyvesnio jų taikymo praktikoje;
 • Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas;
 • pasiūlymų dėl LR įstatymų bazės papildymo ir galiojančių įstatymų, susijusių su neįgaliųjų problematika, teikimas ir priežiūra;
 • aktyvaus poilsio stovyklų ir renginių organizavimas LND nariams.

Pastabų ir pasiūlymų teikimas teisės aktų projektams

 • Dėl LR vidaus vandenų transporto kodekso 30 str. pakeitimo;
 • Dėl LR transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 ir 7 str. pakeitimo;
 • Dėl LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 ,,Dėl darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“;
 • Dėl LR švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 str. pakeitimo įstatymo projekto;
 • Dėl LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“;
 • Dėl Socialinių įmonių kreipimosi „Dėl darbo vietų socialinėse įmonėse išsaugojimo karantino metu“;
 • Dėl LR aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 patvirtintų minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų;
 • Dėl LR atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto;
 • Dėl nediskriminavimo skatinimo 2021-2023 m. veiksmų plano projekto;
 • Dėl neįgalių tėvų teisių užtikrinimo auginant savo vaikus;
 • Dėl LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. A1-668 „Dėl lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“.

Darbas darbo grupėse, komisijose, susitikimuose, posėdžiuose

Ekspertų komisija prie TPNC – teisininkė Evelina Kelmelienė;

Socialinių įmonių reikalų komisija – teisininkė Evelina Kelmelienė;

Neįgaliųjų sveikatos priežiūros politikos grupė prie SAM – teisininkė Evelina Kelmelienė;

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė – projektų vykdytoja Lina Arlauskienė;

Darbo grupė dėl šunų asistentų įteisinimo Lietuvoje – teisininkė Evelina Kelmelienė;

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba – projektų vykdytoja Lina Arlauskienė.

LND iniciatyva kreipimaisi į institucijas, Seimo narius

 • Susitikimas su socialinės apsaugos ir darbo ir sveikatos apsaugos ministrais dėl neįgaliųjų padėties karantino metu;
 • Kreipimasis į Vilniaus miesto savivaldybę dėl pagalbos vaikams su negalia privačiuose darželiuose suteikimo;
 • Kreipimasis raštu ir susitikimas gyvai su Palangos miesto savivaldybės administracija aptariant aplinkos prieinamumo klausimus žmonėms su negalia Šventojoje;
 • Susitikimas su socialinės apsaugos ir darbo viceministre Vilma Augiene aptariant nevyriausybinių organizacijų finansavimo problemas;
 • Susitikimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanc­leriu Algirdu Stončaičiu aptariant nevyriausybinių organizacijų padėtį ir finansavimo galimybių plėtrą;
 • Susitikimas su Neringos miesto meru ir savivaldybės administracijos atstovais aptariant Neringos miesto universalaus dizaino didinimo galimybes žmonėms su negalia Neringos miesto savivaldybėje.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 2020 metais įgyvendinti projektai

1. Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos rėmimo projektas: skirtas dalinis Neįgaliųjų reikalų departamento prie LR SADM finansavimas – 112 727 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

Įgyvendinti projekto uždaviniai:

1. Teiktos teisinės konsultacijos (gavo 163 asmenys).

2. Suorganizuota 1 švietėjiškos veiklos priemonė „Pažink negalią“, orientuota į visuomenės ir viešąsias paslaugas teikiančių specialistų švietimą neįgaliųjų teisių klausimais.

3. Teikta metodinė pagalba 60 neįgaliųjų asociacijos narių.

4. Suorganizuota 20 susitikimų neįgaliųjų asociacijose ir savivaldybėse.

5. Suorganizuotas 1 kvalifikacijos tobulinimo renginys: konferencija LND narių atstovams „Neįgaliųjų asociacijų ateitis: iššūkiai ir perspektyvos“ (Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre).

6. Suorganizuoti 48 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos: 47 stovyklos Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre (1 562 asmenys, iš jų neįgaliųjų 1 195) ir 1 moterų su negalia stovykla „Neregėta AŠ“ (Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre, 10 neįgalių moterų).

7. Suorganizuoti 2 aktyvaus poilsio renginiai: 1 vaikų ir tėvų (įtėvių), auginančių neįgalius vaikus ir 1 paauglių ir jų tėvų (įtėvių) stovykla (Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre, 28 asmenys, iš jų 14 neįgalių vaikų).

8. Suorganizuoti 3 kultūros renginiai: 1 kūrybinė stovykla „Karpiniai iš praeities“, kurioje dalyvavo 10 neįgaliųjų ir 2 neįgaliųjų meno mėgėjų kolektyvų konkursai „Vilties paukštė 2020“, kuriuose dalyvavo 167 asmenys, iš jų neįgaliųjų 136.

2. Lietuvos neįgaliųjų draugijos institucinis stiprinimas: skirtas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimas – 45 143 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. vasario 1 d. – gruodžio 31 d.

Įgyvendinti projekto uždaviniai:

1. Sukurta 1 nauja techninė priemonė (duomenų bazė) LND asocijuotų narių veiklos skaid­rumui, viešumui ir atskaitomybei užtikrinti.

2. Atliktas savivaldybių požiūrio į NVO galimybes teikti socialines paslaugas ir jų finansavimo tyrimas  http://draugija.lt/wp-content/uploads/2020/10/Savivaldybi%C5%B3-apklausos-ir-NVO-finansavimo-tyrimo-ataskaita-2020.pdf.

3. Pateikti raštiški siūlymai:

• 2020-12-14 Dėl galūnių protezų kokybės ir finansavimo tvarkos Lietuvoje gerinimo (LR Sveikatos apsaugos ministerijai; Valstybinei ligonių kasai prie LR SAM; Neįgaliųjų sveikatos priežiūros politikos grupei prie LR SAM);
• 2020-07-24 Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projekto nuostatų (Neįgaliųjų reikalų departamentui prie LR SADM);
• 2020-06-29 Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metais projekto nuostatų (Neįgaliųjų reikalų departamentui prie LR SADM).

4. Surengta stovykla LND narių vadovams (valdybos nariams) „Lyderystė nuo asmens iki vadovo: tikslai, stiprybės, komunikacija“ – 12 asmenų;

5. Surengta strateginė sesija LND narių vadovams (strategijos kūrimas, motyvavimas siekti užsibrėžtų tikslų, iniciatyvų tikslams pasiekti apsibrėžimas) – 65 asmenys;

6. Projektų valdymo praktinių pagrindų mokymai LND nariams – 65 asmenys;

7. Mokymai LND nariams „Darbo kodekso praktinis taikymas“ – 45 asmenys;

8. Konferencija galūnių protezų kompensavimo ir inovacijų tema – 50 asmenų;

9. Mokymai „Viešųjų paslaugų teikimo perdavimas nevyriausybiniam sektoriui: kokios galimybės?“ – 26 asmenys.

3. „Vilties paukštė 2020“: skirtas dalinis Kultūros rėmimo fondo finansavimas – 4 000 Eur (2020 m. panaudota lėšų – 1 148 Eur).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. birželio 1 d. – 2020 m. gruodžio 18 d. (dėl COVID-19 pandemijos laikotarpis pratęstas iki 2021 m. gruodžio 17 d.).

Įgyvendinti projekto uždaviniai:

1. Suformuotos atrankinių koncertų-konkursų ir baigiamojo renginio kolektyvų vertinimo komisijos, parengti ir patvirtinti nuostatai ir vertinimo kriterijai. Bendradarbiavimas su kultūros organizacijomis, suteiksiančiomis patalpas atrankiniams koncertams organizuoti;

2. Iš planuotų 6 atrankinių koncertų-konkursų įvyko 2 renginiai:

• Spalio 20 d. Elektrėnų kultūros centre;
• Spalio 22 d. Alytaus miesto teatre.

4. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas: skirtas Šiaulių miesto savivaldybės finansavimas – 6 193 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

Įgyvendinti projekto uždaviniai:

1. Teikta individuali pagalba neįgaliajam/darbo paieškos asistento pagalba. Naudą gavo 35 asmenys, iš jų neįgaliųjų 35.

5. Dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID-19 sukeltų pasekmių: skirta LR SADM subsidija – 10 000 Eur (panaudota kompiuterinei technikai ir įrangai, asmens apsaugos priemonėms įsigyti, darbo užmokesčiui padengti).

Iš viso per 2020 m. įgyvendintus projektus pritraukta finansavimo: 178 063 Eur.


Tęstiniai Lietuvos neįgaliųjų draugijos 2020 m. vykdyti projektai

1. Karjeros galimybių plėt­ra neįgaliesiems: skirtas dalinis ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimas – 272 031,40 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. balandžio 3 d. – 2022 m. balandžio 3 d.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo vykdymo eigą bei pasiektus tarpinius rezultatus: www.karjeratau.lt.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios 2018 m. įsisavinta lėšų: 257 732,87 Eur.

2. #SportasVisiems: skirtas dalinis Sporto rėmimo fondo finansavimas – 44 362 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. liepos 1 d. – 2021 m. spalio 8 d.

Įgyvendinti projekto uždaviniai:

1. Pritaikyti Šventosios mokymo ir reabilitacijos centro lauko erdves neįgaliųjų fiziniam aktyvumui, įrengiant sveikatingumo taką bei lauko treniruoklius:

• įrengtas 50 kv. m sveikatingumo takas (1 vnt.);
• įrengti 3 lauko treniruok­liai ir 1 sūpynės neįgaliesiems.

2. Suorganizuoti 4 grupiniai kineziterapijos užsiėmimai neįgaliesiems, kurių metu stip­rinami raumenys, gerinamas sąnarių mobilumas, paslankumas, mažinamas ūmus ir lėtinis skausmas. Užsiėmimai vyko 2020 m. rugpjūčio 26 d. (2 užsiėmimai), rugpjūčio 28 d. ir rugsėjo 17 d. Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre.

3. Suorganizuoti 2 fizinio aktyvumo su šunimis užsiėmimai neįgaliesiems (po 4 dienas (2 d. vienai grupei asmenų ir 2 d. kitai grupei asmenų)). Užsiėmimai vyko 2020 m. liepos 9-10 d., liepos 16-17 d., rugsėjo 28-29 d. ir rugsėjo 30-spalio 1 d. Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios 2019 m. įsisavinta lėšų: 14 389,24 Eur.

Ignas MAČIUKAS
Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas