Asociacijos Lietuvos neįgaliųjų draugija 2021 metų veiklos ataskaita

Aktualijos
Nustatymai

Lietuvos neįgaliųjų draugija (toliau – LND) įregistruota 1996 m. birželio 7 d. Organizacijos buveinė yra Saltoniškių g. 31, Vilnius. Identifikavimo kodas 191676690. LND turi 64 asocijuotus narius (juridiniai asmenys) 57 savivaldybėse Lietuvoje.

LND pirmininkas Ignas Mačiukas.

Draugija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio tikslas atstovauti LND nariams ir fizinę negalią turintiems asmenims, ginti jų pilietines, teisines, žmogaus ir socialines teises bei skleisti informaciją apie žmonių su negalia padėtį, savo veikla prisidedant prie aktualių žmonėms su negalia klausimų sprendimo.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Draugijos lėšų šaltiniai: gautas valstybinis, ES fondų ir savivaldybių projektinis finansavimas, parama.

2021 m. veiklą tęsia LND valdyba, kurios nariai: Zita Kviklienė (Vilniaus apskritis), Aurelija Petronienė (Panevėžio apskritis), Onutė Černiauskienė (Alytaus apskritis), Laima Micienė (Klaipėdos apskritis), Sandra Ragaišytė (Utenos apskritis), Martynas Poškevičius (Telšių apskritis), Vida Pieniutienė (Tauragės apskritis), Eugenijus Senovaitis (Kauno apskritis), Rolanda Petronienė (Šiaulių apskritis), Irma Kavaliauskienė (Marijampolės apskritis).

LND pirmininkas – Ignas Mačiukas.

2021 m. gruodžio 31 d. LND dirbo 6 darbuotojai: Ignas Mačiukas, Evelina Kelmelienė, Kristina Vainienė, Lina Arlauskienė, Saulė Vėjelienė, Akvilė Siaurukaitė.


LND priklausančios įstaigos

VšI „Bičiulystė“, įmonės kodas 122244264, Saltoniškių g.31, Vilnius

Vadovė Aldona Milieškienė

Veikla: laikraščio leidyba

VšĮ „Vislida“, įmonės kodas 125446794, Saltoniškių g.31, Vilnius

Direktorius Ignas Mačiukas

Veikla: poilsio neįgaliems asmenims organizavimas; apgyvendinimo paslaugų teikimas.


Veikla pagal kryptis

2020 m. LND konferencijos metu patvirtintos veiklos kryptys 2021 metams (tokios pat, kaip ir 2019, 2020 metais, atsižvelgiant atitinkamai į 2021 m. NRD bei kitą projektinį finansavimą):

1) per asociacijos veiklą, teisės aktų stebėseną atstovauti ir ginti neįgalių žmonių pilietines, socia­lines, ekonomines teises;

2) per aktyvų dialogą su valdžios institucijų atstovais siekti, kad Lietuvoje būtų įtvirtintos JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatos ir užtikrinamas tinkamas neįgaliųjų teisių įgyvendinimas;

3) teikti teisinę ir kitą aktualią informaciją ir pagalbą LND asocijuotiems nariams bei kitiems negalią turintiems asmenims;

4) dalyvauti įvairiuose renginiuose, darbo grupėse, susitikimuose;

5) vykdyti LR teisės aktų taikymo stebėseną, teikiant pasiūlymus atsakingoms institucijoms dėl teisės aktų tobulinimo ir efektyvesnio jų taikymo praktikoje;

6) įgyvendinti Neįgaliųjų teisių konvenciją;

7) teikti pasiūlymus dėl LR įstatyminės bazės papildymo ir galiojančių įstatymų, susijusių su neįgalių problematika, ir vykdyti priežiūrą;

8) LND nariams organizuoti aktyvaus poilsio stovyklas ir renginius.


Pastabų ir pasiūlymų teikimas teisės aktų projektams

  • Dėl Šventosios infrastruktūros prieinamumo Šventojoje, Palangos sav.
  • Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų.
  • Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėjė 2022 metais projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų.


Darbas darbo grupėse, komisijose, susitikimuose, posėdžiuose

Ekspertų komisija prie TPNC (SADM, TPNC) – teisininkė Evelina Kelmelienė;

Socialinių įmonių reikalų komisija (Užimtumo tarnyba) – teisininkė Evelina Kelmelienė;

Neįgaliųjų sveikatos priežiūros politikos grupė (SAM) – teisininkė Evelina Kelmelienė;

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė (LND vieni iš steigėjų) – projektų vykdytoja Lina Arlauskienė;

Darbo grupė dėl šunų asistentų įteisinimo Lietuvoje (SADM) – teisininkė Evelina Kelmelienė;

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba (SAM) – projektų vykdytoja Lina Arlauskienė.


Lietuvos neįgaliųjų draugijos 2021 metais įgyvendinti projektai

1. Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos rėmimo projektas: skirtas dalinis Neįgaliųjų reikalų departamento prie LR SADM finansavimas – 122 640 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

Įgyvendinti projekto uždaviniai:

• teiktos teisinės konsultacijos (gavo 150 asmenų);

• suorganizuota 1 švietėjiškos veiklos priemonė „Pažink negalią“, orientuota į visuomenės ir viešąsias paslaugas teikiančių specialistų švietimą neįgaliųjų teisių klausimais;

• teikta metodinė pagalba 64 neįgaliųjų asociacijos nariams;

• suorganizuota 11 susitikimų neįgaliųjų asociacijose ir savivaldybėse;

• suorganizuotas 1 kvalifikacijos tobulinimo renginys: Strateginė sesija LND narių atstovams (Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre);

• parengta atmintinė apie smurtą prieš neįgalias moteris ir mergaites;

• leistas periodinis leidinys – laikraštis „Bičiulystė“;

• suorganizuoti 7 kultūros renginiai: stovykla vaikams ir paaugliams su negalia „Pajausk“ kurioje dalyvavo 20 asmenų, iš jų neįgaliųjų – 10; Pynimo iš žolynų kūrybinė stovykla „Gyvybės medis“, kurioje dalyvavo 10 asmenų, iš jų neįgaliųjų – 10 (Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre); tradicinis neįgaliųjų sąskrydis Talačkoniuose, kuriame dalyvavo 677 asmenys; 4 neįgaliųjų meno mėgėjų kolektyvų konkursai „Vilties paukštė 2021“, kuriuose dalyvavo 418 asmenys, iš jų neįgaliųjų – 341.

2. Lietuvos neįgaliųjų draugijos institucinis stiprinimas: skirtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimas – 48 246,10 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. sausio 4 d. – gruodžio 31 d.

Įgyvendinti projekto uždaviniai:

• Parengtas ir išplatintas informacinis leidinys „Galūnių protezai“ https://draugija.lt/wp-content/uploads/2021/12/Galuniu-protezai-2021_informacinis-leidinys.pdf2.;

• Pateikti raštiški siūlymai:

  1. dėl galūnių protezų kokybės ir finansavimo tvarkos Lietuvoje gerinimo 2021-03-14 Nr. 13-1;
  2. dėl ortopedinių įmonių 2021-05-27 Nr. 28;
  3. dėl specializuotų protezų kompensavimo galimybių aukšto meistriškumo sportininkams, šokėjams ir panašių profesijų atstovams 2021-11-30 Nr. 60;
  4. dėl ortopedijos įmonių 2021-12-01 Nr. 61;
  5. dėl galūnių protezų kompensavimo tvarkos Lietuvoje tobulinimo 2021-12-07 Nr. 63;
  6. dėl nevyriausybinio sektoriaus aktyvesnio įtraukimo ir dalyvavimo teikiant viešąsias paslaugas: Telšių rajono savivaldybės administracijai 2021-06-14 Nr. 31; Utenos rajono savivaldybės administracijai 2021-06-14 Nr. 32; Alytaus miesto savivaldybės administracijai 2021-06-15 Nr. 33; Elektrėnų savivaldybės administracijai 2021-06-18 Nr. 34; Šilutės rajono savivaldybės administracijai 2021-07-01 Nr. 35.

• Suorganizuoti nuotoliniai mokymai LND asocijuotiems nariams „Pagalbos poreikio klien­tui identifikavimas“ ir „Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal nustatytą poreikį“ – 64 asmenys.

• Mokymai LND asocijuotiems nariams „NVO lėšų pritraukimo strategija – organizacijos ateities planas“ – 35 asmenys.

• Socialinio verslo mokymai būsimiems inovatoriams – 30 asmenų.

• Socialinio verslo dizaino mąstysenos dirbtuvės – 50 asmenų.

• Mokymai LND asocijuotiems nariams „Individualizuotas požiūris į neįgaliųjų įdarbinimą – tvarios integracijos atviroje darbo rinkoje link“ – 60 asmenų.

• Suorganizuota apskritojo stalo diskusija Seime „Galūnių protezai: ar užtikrinama negalią turinčių žmonių gyvenimo kokybė“ – 60 asmenų.

• Suorganizuotos nuotolinės apskritojo stalo diskusijos su: 1) Telšių rajono savivaldybe; 2) Utenos rajono savivaldybe; 3) Alytaus miesto savivaldybe; 4) Elektrėnų savivaldybe; 5) Šilutės rajono savivaldybe.

• Mokymai LND valdybos nariams „Savanorių pritraukimas į socialinio darbo lauką“ – 10 asmenų.

3. „Vilties paukštė 2021“: skirtas Kultūros rėmimo fondo finansavimas – 4 000 Eur (2021 m. panaudota lėšų – 2 852 Eur).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. birželio 1 d.–2021 m. gruodžio 17 d. (dėl COVID-19 pandemijos laikotarpis pratęstas iki 2021 m. gruodžio 17 d.).

Įgyvendinti projekto uždaviniai:

1. Suformuotos atrankinių koncertų-konkursų ir baigiamojo renginio kolektyvų vertinimo komisijos, parengti ir patvirtinti nuostatai ir vertinimo kriterijai. Bendradarbiavimas su kultūros organizacijomis suteiksiančiomis patalpas atrankiniams koncertams organizuoti;

2. Įvyko 4 atrankiniai koncertai-konkursai Kuršėnuose, Šiaulių r.; Rokiškyje; Kazlų Rūdoje; Ukmergėje ir 1 baigiamasis koncertas Anykščiuose.

4. Paprotinės lietuvių šventės drobėje: skirtas Kultūros rėmimo fondo finansavimas – 2 950 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. rugpjūčio 2 d. – 2021 m. spalio 29 d.

Įgyvendinti projekto uždaviniai:

1. Inturkėje, Molėtų r. 10-čiai dailininkų mėgėjų su negalia buvo organizuota 6 dienų trukmės kūrybinė stovykla „Paprotinės lietuvių šventės drobėje“.

2. Įgyvendinus projektą, jo metu nutapyti darbai buvo eksponuojami Lietuvos tautodailininkų sąjungos galerijoje Stiklių g. 16, Vilnius.

6. „XIII Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynės“: skirtas Sporto rėmimo fondo finansavimas – 25 802,65 Eur.

Įgyvendinti projekto uždaviniai:

• užtikrintas aktyvus neįgaliųjų dalyvavimas 7 regioninėse neįgaliųjų sporto žaidynėse;

• suorganizuotas žaidynių finalas.

5. Dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID-19 sukeltų pasekmių: skirta LR SADM subsidija – 20 000 Eur (darbo užmokesčiui padengti).

IŠ VISO PER 2021 M. ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS PRITRAUKTA FINANSAVIMO LĖŠŲ: 222 490,75 EUR.


Tęstiniai Lietuvos neįgaliųjų draugijos 2021 m. vykdyti projektai

1. Karjeros galimybių plėt­ra neįgaliesiems: skirtas dalinis ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. balandžio 3 d. – 2022 m. balandžio 3 d.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo vykdymo eigą bei pasiektus tarpinius rezultatus: www.karjeratau.lt

2021 m. projekto įgyvendinimo metu įsisavinta lėšų: 28 560,38 EUR.

2. #SportasVisiems: skirtas dalinis Sporto rėmimo fondo finansavimas – 44 362 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. liepos 1 d. – 2021 m. spalio 8 d.

Įgyvendinti projekto uždaviniai:

• suorganizuoti grupiniai kineziterapijos užsiėmimai neįgaliesiems;

• grupiniai šiaurietiškio ėjimo užsiėmimai;

• grupiniai jogos užsiėmimai;

• fizinio aktyvumo su šunimis užsiėmimai

2021 m. projekto įgyvendinimo metu įsisavinta lėšų: 22 363,54 EUR.

Ignas MAČIUKAS
Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas