Kokios paramos galima tikėtis priimant negalią turintį darbuotoją?

Darbo rinkos pulsas
Nustatymai

Vis daugiau dėmesio skiriant žmonių su negalia integracijai į atvirą darbo rinką, potencialiems darbdaviams trūksta informacijos, ko tikėtis ir ką daryti, jeigu norėtų priimti negalią turintį žmogų. Su Užimtumo tarnybos Komunikacijos skyriaus atstove Milda Jankauskiene kalbamės apie tai, kokia valstybės parama galėtų labiau motyvuoti darbdavius. 

Valstybė padeda negalią turinčius žmones įdarbinantiems darbdaviams. Kokia tai parama ir ką reikia daryti, norint ją gauti?

Užimtumo tarnyba (UT) kiekvienais metais skelbia darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo (DVS) paraiškų atrankos konkursus. Paraiškas gali teikti darbdaviai, kurie nori įdarbinti neįgalius asmenis neterminuota darbo sutartimi.

  • UT paskelbus atranką interneto svetainėje www.uzt.lt, darbdavys pateikia paraišką per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.
  • Paraiškas vertina komisija.
  • Įvertinus paraiškas, tvirtinamas finansuojamų DVS projektų sąrašas.
  • Darbdavys, kurio paraiška patvirtinama, kviečiamas pasirašyti sutartį.

Dar viena remiamojo įdarbinimo priemonė – įdarbinimas subsidijuojant. Ji suteikia galimybę įdarbinti UT siųstą asmenį, negrąžintinai kompensuojant darbdaviui dalį šio asmens darbo užmokesčio išlaidų.

Kaip gauti šią paramą?

Darbdaviai, norintys įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemones, pateikia UT klien­tų aptarnavimo skyriui elektroniniu paštu, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba naudojantis UT elektroninėmis paslaugomis nustatytos formos dokumentus: pasiūlymą dėl priemonės įgyvendinimo ir pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatyme nurodytiems reikalavimams.

Kokie reikalavimai keliami darbdaviams?

Paraiškas gali teikti darbdaviai, kuriems nėra iškelta bank­roto byla, kurie nėra likviduojami, kuriems nėra pritaikytos tarptautinės finansinės sankcijos, kurie nėra įsiskolinę savo darbuotojams, VMI, Sodrai, neturi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų UT, kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius vienus metus neturėjo baudos, paskirtos už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną per paskutinius vienus metus paskirtą administracinę nuobaudą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus. Tai turėtų būti ne biudžetinė įstaiga.

Darbdavys, pasirašęs DVS sutartį, privalo atlikti paraiškoje numatytus darbus per 10 mėn. nuo sutarties pasirašymo ir įdarbinti neįgalų asmenį. Tokią darbo vietą reikia išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėn. nuo neįgalaus asmens įdarbinimo.

Darbdaviai, kurie baigus įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemones ir mokėti subsidiją darbo užmokesčiui arba kuriems mokėjimas buvo nutrauktas, per 6 mėnesius atleidę iš darbo bent vieną subsidijuotą asmenį (išskyrus kai kuriuos Darbo kodekso atleidimo straipsnius), pakartotinai dalyvauti remiamojo įdarbinimo priemonėse gali ne anksčiau kaip po 12 mėn. nuo subsidijos mokėjimo pabaigos.

Ar darbdavys gali įdarbinti iš anksto savo paties pasirinktą darbuotoją, ar jį parenka Užimtumo tarnyba iš registruotų negalią turinčių bedarbių?

Darbdavys darbuotoją renkasi iš UT negalią turinčių klien­tų, atitinkančių darbdavio keliamus kvalifikacinius reikalavimus darbo vietai. UT siunčiamas asmuo gali būti įdarbintas tik atlikus paraiškoje numatytus darbus.

Kokios subsidijos darbdavys gali tikėtis įdarbindamas skirtingų negalių asmenis?

Įgyvendinant DVS priemonę, subsidijos dydis vienai darbo vietai negali viršyti 31,03 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio sumos. Šiuo metu – iki 22 651,90 Eur vienai darbo vietai.

Įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones darbdaviams, įdarbinusiems UT siūlytus asmenis, mokama subsidija darbo užmokesčiui, apskaičiuojama procentais nuo įdarbintam asmeniui darbdavio priskaičiuotų draudžiamųjų pajamų ir jos dydis negali viršyti 1,5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatomis:

  • 75 proc. apskaičiuotų lėšų už įdarbintus bedarbius, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji ir kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis. Mokėjimo trukmė – neterminuotai per visą darbo laikotarpį;
  • 60 proc. apskaičiuotų lėšų už įdarbintus bedarbius, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji ir kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis. Mokėjimo truk­mė – iki 24 mėn.;
  • 50 proc. apskaičiuotų lėšų už įdarbintus bedarbius, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji ir kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis arba leng­vas neįgalumo lygis. Mokėjimo trukmė – iki 6 mėn.

Ar subsidijos galima tikėtis negalią turintį žmogų įdarbinant ir metų pradžioje, ir metų pabaigoje?

DVS paraiškos teikiamos paskelbus DVS paraiškų atrankos konkursus, kurie gali būti skelbiami metų pradžioje ir pabaigoje, todėl, laimėjus konkursą, subsidijos galima tikėtis bet kuriuo metų laiku. Dokumentai remiamojo įdarbinimo priemonei įgyvendinti gali būti teikiami bet kurį mėnesį.

Kiek lėšų UT per metus vidutiniškai išleidžia negalią turinčių žmonių subsidijoms?

2020 m. aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms įgyvendinti buvo panaudota 5 041,9 tūkst. Eur; 2021 m. – 8 357,18 tūkst. Eur.

Daugiau informacijos apie UT teikiamas paslaugas galite rasti internete adresu www.uzt.lt arba pasikonsultuoti bendruoju konsultacijų numeriu 1883.

Kalbėjosi Aldona DELTUVAITĖ

 

Šį straipsnį galite skaityti lengvai suprantama kalba.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje