Neįgaliųjų draugija – bendruomenė ar privati įmonė?

Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos nariai turi daug priekaištų organizacijos vadovei.

Atvira visuomenė
Nustatymai

Lietuvos neįgaliųjų draugija, taip pat ir „Bičiulystės“ redakcija neretai gauna skundų iš neįgaliųjų organizacijų. Skundžiamasi nepagarbiu vadovų elgesiu, nevienodomis galimybėmis naudotis organizacijos teikiamomis paslaugomis ir pan. Ne į kiekvieną laišką reaguojama – juk organizacijos nariai turėtų patys išsiaiškinti, susitarti, rasti kompromisą. Vis dėlto vizitas į Kelmės rajono neįgaliųjų draugiją buvo, ko gero, neišvengiamas, nes iš jos gauta itin daug nusiskundimų.

Aukščiausias organas – taryba

Pasak Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) teisininkės Evelinos Kelmelienės, skundų iš Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos sulaukiama jau nuo vasaros: guostasi, kad verčiama eiti į užsiėmimus draugijoje, sakoma, kad kitu atveju nevažiuos į plenerus, ekskursijas, nebus leidžiama užsisakyti „Bičiulystės“ laikraščio. Taip pat skųstasi dėl nepagarbaus draugijos pirmininkės Elenos Kančiauskaitės bendravimo. Vienas iš pavyzdžių – ansamblis „Svajonė“ atsiskyrė nuo organizacijos, nes nuolat tekdavo klausytis įžeidinėjimų, buvo trukdoma repetuoti. Tačiau paskutinis lašas, sukėlęs daugybę draugijos narių neigiamų emocijų, buvo Kelmės rajono laikraštyje „Bičiulis“ išspausdintas straipsnis apie tai, kad Neįgaliųjų draugijos pirmininkė, grasindama policija, išprašė iš renginio organizacijai nepriklausančią moterį, o šiai pasiūlius susimokėti už suvalgytą užkandį, pasakė, kad draugija ne ubagai ir pinigų nerenka. Nuoskaudą išsakė ir draugijos tarybos narė Birutė Alūzienė, netekusi pirmininkės pasitikėjimo po to, kai į renginį pakvietė „nepageidaujamus“ organizacijos narius. Dėl to ji vėliau neteko darbo vietos draugijoje.

LND vadovė Jelena Ivančenko ir E. Kelmelienė nutarė nuvykusios į draugiją išklausyti organizacijos narius ir pirmininkę. Paaiškėjo, kad nepasitenkinimo esama dar daugiau. Draugijos tarybos narys Povilas Maziliauskas apgailestauja, kad iš Neįgaliųjų draugijos be aiškios priežasties buvo pašalinti 10 žmonių. Jo teigimu, išbraukdama iš sąrašų draugijos narius pirmininkė nesitaria su taryba, taip pat nenurodo jokių konkrečių tokio sprendimo priežasčių. Pasak P. Maziliausko, tikėtina, žmonės šalinami tik dėl to, kad asmeniškai nepatinka draugijos pirmininkei.

E. Kelmelienės teigimu, tai visiškai nepriimtina. Pagal įstatus, dėl narių pašalinimo iš draugijos ar priėmimo į ją spendžia taryba. Draugijos nariai iš organizacijos sąrašų gali būti išbraukiami tik išimtiniais atvejais – kai grubiai pažeidžia organizacijos įstatus arba kai 2 metus be svarbios priežasties nemoka nario mokesčio. Paprastai rekomenduojama organizacijos narį papildomai paraginti, įspėti, sudaryti galimybę padengti įsiskolinimą. Bet kokiu atveju narys negali būti pašalinamas vieno žmogaus sprendimu, juo labiau remiantis emocijomis.

P. Maziliausko teigimu, draugijoje diskriminuojami pensinio amžiaus asmenys – jiems neleidžiama dalyvauti organizacijos veikloje. E. Kelmelienė pabrėžė, kad pagal Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos įstatus, organizacijos nariais gali būti ne tik neįgalieji, bet ir tie, kuriems artima organizacijos veik­la. Taip pat ir negalios neturintys, pensinio amžiaus asmenys. Tiesa, jie negali būti įtraukiami į socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje dalyvių sąrašus, tačiau juk draugijos veikla tuo neapsiriboja – vyksta įvairūs renginiai, ekskursijos, bendraujama, dainuojama ir pan. Neįgaliųjų draugija – bendraminčių organizacija, todėl dalyvauti jos veikloje turėtų galimybę visi. Juo labiau kad Kelmėje veikia vos kelios nevyriausybinės organizacijos.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Laivienė, LND pirmininkė Jelena Ivančenko ir teisininkė Evelina Kelmelienė pasiūlė Kelmėje surengti rinkiminę konferenciją.

Labdara skirta visiems nariams

P. Maziliauskas atkreipė dėmesį ir į tai, kad organizacija gauna nemažai labdaros, kuri laikoma rūsyje, tačiau jos gauna ne visi draugijos nariai. Už labdarą imamas pačios pirmininkės nuožiūra nustatytas mokestis. Nėra jokių galimybių susipažinti, kokios labdaros esama, nes nėra vedama jos apskaita.

Tą patvirtino ir E. Kančiauskaitė: jos teigimu, gauta labdara nėra pajamuojama ir gavusiųjų sąrašai nėra sudaromi, nes parama skirta jai asmeniškai. J. Ivančenko atkreipė dėmesį, kad jei labdara gauta asmeniškai, ji neturėtų būti laikoma draugijos patalpose. Be to, tikėtina, kad parama buvo skirta kaip Neįgaliųjų draugijos vadovei, todėl ja ir turėtų naudotis visi nariai. Bet kokiu atveju priimant labdarą turi būti surašomas aktas, sudaromi ją gavusiųjų sąrašai. Paramą turi gauti visi.

Susitikime dalyvavusi savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Laivienė taip pat pritarė, kad labdara turi būti dalijama, o ne stovėti rūsyje. Organizacija turi autobusiuką, juo daiktai turėtų būti išvežiojami po seniūnijas. E. Kelmelienės įsitikinimu, už labdarą neturėtų būti imamas mokestis, nebent išimtiniais atvejais, kai patiriamos išlaidos, ir tik simbolinis.

E. Kančiauskaitė patvirtino, kad draugijos nariams privaloma vaikščioti į užsiėmimus. Pasak J. Ivančenko, draugijos nariai į organizaciją turėtų eiti dėl to, kad jiems tai malonu. Pirmininkas turėtų pasistengti, kad jie norėtų sugrįžti. Jei žmonėms nėra galimybių ateiti į draugiją kelis kartus per savaitę, jie neturi būti už tai baudžiami.

Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Elena Kančiauskaitė (dešinėje) sulaukė kai kurių organizacijos narių palaikymo.  

Draugijos vadovas – moralinis autoritetas

Daugiausiai priekaištų draugijos nariai išsakė dėl nepagarbaus pirmininkės elgesio: esą jai neįtikę žmonės sulaukia įžeidinėjimų, yra išprašomi iš renginių, užrakinamos durys, kad jie nepatektų į draugiją. „Tai mūsų namai, mes turime teisę čia būti“, – vienas per kitą sakė Kelmės neįgalieji.

J. Ivančenko manymu, neįgaliųjų draugijos vadovui labai svarbu sugebėti bendrauti su kiekvienu. „Suprantu, kad pirmininko darbas nelengvas, kad tenka viskuo rūpintis, rašyti projektus, teikti ataskaitas, tačiau žmogiškas bendravimas ne mažiau svarbus“, – įsitikinusi LND vadovė.

Pasak E. Kelmelienės, draugijos pirmininkas prieš kandidatuodamas turi žinoti, kad eina vadovauti neįgaliųjų organizacijai. Jei žmogus nemėgsta bendrauti, nemyli žmonių, neturėtų rinktis šių pareigų. Organizacijose, kaip ir šeimoje, pasitaiko įvairių nuomonių, nesutarimų, čia renkasi skirtingi žmonės, tačiau būtent pirmininkas turėtų būti tas, kuris išsprendžia ginčus, neleidžia kilti didesniems konfliktams, užglaisto nuoskaudas.

Ansamblio „Svajonė“ narys Petras Norkus pabrėžė, kad draugijoje nesilaikoma įstatų. Pradedant tuo, kad nariai neturi galimybės su šiuo dokumentu susipažinti (lankymosi dieną jie buvo iškabinti). O jie pažeidžiami dažnai: kartą per metus nešaukiama konferencija, nėra išrinktas revizijos komisijos pirmininkas, taryba neturi galimybės susipažinti su finansiniais dokumentais, kartą per ketvirtį nevyksta tarybos posėdžiai. P. Norkaus įsitikinimu, draugija – ne pirmininko individuali įmonė, todėl įstatus privalu vykdyti. Tam pritarė ir E. Kelmelienė: draugija yra visuomeninė organizacija. Įstatai nurodo, kad taryba yra aukštesnis valdymo organas, nei organizacijos vadovas, todėl daugeliu atvejų sprendimų be jos priimti negalima. Kita vertus, tarybos nariai taip pat turėtų prisiimti atsakomybę ir pareikalauti, kad įstatų būtų laikomasi.

Pasak J. Ivančenko, neabejotina, kad draugijos pirmininkė padarė daug gerų darbų. Jai vadovaujant atnaujintos, sutvarkytos patalpos, vykdomi projektai. Dalis organizacijos narių patenkinti jos vadovavimu. Vis dėlto skundų ir nepasitenkinimo yra susikaupę labai daug, akivaizdu, kad žmonės nėra patenkinti. LND pirmininkė pasiūlė surengti Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos neeilinę rinkiminę konferenciją. Pagal organizacijos įstatus ją skelbti gali pati pirmininkė, revizijos komisija arba draugijos nariai, surinkę ¼ visų narių parašų. Kadangi pirmininkė pati organizuoti konferencijos nesutiko, nutarta rinkti parašus. J. Ivančenko teigimu, savo kandidatūrą konferencijoje gali kelti ir E. Kančiauskaitė. Tai bus gera proga pasitikrinti draugijos narių pasitikėjimą.

„Labai gaila, kad draugijų pirmininkai, ypač vadovaujantys organizacijai ne pirmą kadenciją, pamiršta, kad turi atstovauti žmonėms ir ima vadovautis emocijomis, asmeniniais interesais“, – apgailestauja J. Ivančenko.

Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės nuotr.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas