Birutė PAPEČKIENĖ, Danutė RUSECKAJA, Jūratė KESILYTĖ

Gražinos Kalvaitienės nuotr.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos                                         

Skamba Aleliuja

Skamba Aleliuja skliautuose bažnyčių.
Skamba Aleliuja lig žvaigždžių dangaus.
Virpulys krūtinėj kelią mums parodys
Ir širdis palaimą tyliai pasigaus.

Viešpatie, mums siųski gėrį ir palaimą.
Tikime šventai, kad Tu mus girdi.
Žinome, o Dieve, su mumis Tu būsi,
Jei sunku mums būtų sieloje, širdy.

Džiaugsmą mums dalinki ir padėk, maldauju,
Kai pagalbos melsiu žemiškam skausme,
Kai džiaugsmu spindėsiu širdyje iš naujo,
Tu uždeki viltį – skausmas nekamuos.

Siųsk pavasarėlį, pilną spindulių,
Pilkąjį grumstelį – vyturį laukų.
Leisk giesmes giedoti su džiaugsmu giliu,
Paklūpoti tyliai po šventu skliautu.

Birutė PAPEČKIENĖ
Marijampolė

 

Mano Dievas

Mano Dievas – toks pats, kaip visų:
Erškėčiuotas, prikaltas, žaizdotas...
Kiek atlaikė ir mano klaidų,
Kurias darė silpnybės – ne protas.

Mano Dievui skaudėjo labai,
Kai maniau, kad teisingai elgiuosi,
Kai nutoldavo mūsų keliai –
Pasimesdavau vingiuos klaidžiuose.

Mano Dievas – švelnus, atlaidus:
Kelia, glaudžia, išklauso, išgirsta,
Pasiruošęs atverti vartus,
Jei skausme kažkas tyliai pravirksta.

Mano Dievas! O kas aš be jo?..

Danutė RUSECKAJA
Vilnius

 

Į gyvenimą

Iš rūkų,
Iš niūrių debesų,
Iš kasdienybės
Bei rutinos skaudžios
Imu jausti,
Kad visgi esu...
To tikėjimo ir
          gyvybės pradžios
Jau pilni,
Nes Velykų varpai
Neša žinią
Ant gerumo sparnų –
Nesakyki, kad pavargai...
Pasakyki, – jau gyvenu...
Gyvenu viltimi
Ir džiaugsmu,
Gyvenu ir Meile,
Ir Duona...
Juk ant stalo
Tiek dovanų,
Kur šiandien
Kristaus kilimas
Mums duoda.


Įveiki

Jau sniego beveik neliko,
Kužda verbos su savimi,
Atėjo stebuklingos Velykos
Ir Tu – atsigavęs eini.

Suplūdo vanduo – išplauki,
Sukrito molžemis – išklampoki,
Nuo pečių naštą nubraukęs,
Širdies žaizdą apvynioki.

Mums tiesia ranką
Atpirkėjo stiprybė –
Prisikelti ir kalną
                       įveikti,
Jos dvi: Viltis ir Tvirtybė –
Pavasarinį dangų
Nušvietusios žvaigždės.

Jūratė KESILYTĖ
Zarasai

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas