Paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena

Bendruomenės balsas
Nustatymai

   

Kazlų Rūda:

Vitalija Kavaliūnaitė dalijasi Kazlų Rūdoje vykusios šventės įspūdžiais.

Dainuoja „Sidabrinė gija“.
Gražinos Kalvaitienės nuotr.

Gruodžio 3-iąją, Tarptautinę neįgaliųjų dieną, Kazlų Rūdos neįgalieji susirinko Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos salėje.

Gausiai susirinkusius neįgaliuosius atėjo pagerbti ir pasveikinti Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius, administracijos direktorius Valdas Kazlas, Socialinės paramos skyriaus vedėja Judita Simonavičienė bei pradinės mokyklos mokytoja Birutė Češūnienė su savo mokinukais ir keturiais angelais, kurie simbolizavo Viltį, Meilę, Gerumą, Atleidimą. Meras pasidžiaugė, kad ši šventė sutampa su advento pradžia: „Kiekvienais metais susitinkame, matau jūsų džiugius veidus, būkite laimingi ne tik šiandien, per Šv. Kalėdas, bet ir visą likusį gyvenimą...“ V. Kazlas tarė: „Metai praėjo ir vėl esame kartu. Linkiu meilės, kad ji degtų jūsų širdyse, atlaidumo sau ir kitiems...“ Energinga, sumani, rūpestinga Neįgaliųjų draugijos pirmininkė Ramutė Sarapinavičienė pabrėžė, kad minėdami Tarptautinę neįgaliųjų dieną negalime pamiršti ir šeimos narių, globėjų, nes mūsų rūpestis – ne momentinis, o pastovus. Ji padėkojo aktyviems draugijos sportininkams, meno kolektyvų vadovams ir nariams, darbščiųjų rankų būrelio vadovei Jūratei Banionienei ir jo narėms, draugiją visuomet remiančiai ir palaikančiai „Carito“ vadovei Renatai Andriušienei. Buvo pasveikinti jubiliejus minėję draugijos nariai. 90 metų šiemet sulaukė Izabelė Barzdaitienė, 80-ies – Antanas Čerapokas, Petras Sadauskas, Anelė Kalvaitienė, 70-ies – Irena Maladauskienė, Marytė Rakauskaitė, Vera Vasiliauskienė. Jubiliatams įteiktos gėlių puokštės, dovanos. Jiems ir visiems susirinkusiems nuotaikingas dainas skyrė buvusi ansamblio „Sidabrinė gija“ vadovė Lilovatė Jašmontienė, Jūrės miestelio kultūros namų dainininkės su vadove Vitalija Raulynaitiene, gražiais suvalkietiškais rūbais pasipuošę Neįgaliųjų draugijos ansamblio „Sidabrinė gija“ dainininkai (vadovė Onutė Olekienė).

Po oficialiosios šventės dalies dar neskubėta skirstytis, bendrauta prie arbatos, kavos, ragauti tortai (juk šventė!), džiaugtasi vieni kitais, taip nedažnai susitinkančiais...

Šv. Mišios už gyvuosius Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugijos narius bei iškeliavusius Amžinybėn (per metus palydėti 8 žmonės) buvo aukojamos gruodžio 2 dieną Kazlų Rūdos parapijos bažnyčioje.

 

Lazdijai:

Šalies jubiliejinių metų tėkmėje ir neįgaliųjų draugijos mini savo organizacijų įkūrimo 30-metį. Šią svarbią datą, o kartu ir Tarptautinę neįgaliųjų dieną, paminėjo ir Lazdijų rajono neįgaliųjų draugija. Viešosios bibliotekos salėje susirinko draugijos nariai, gausus būrys svečių ir rėmėjų.

2019 metais savo veik­los 20-metį švęs ansamblis „Atjauta“.

Šventę pradėjo Neįgaliųjų draugijos pirmininkė Onutė Černiauskienė. Ji apžvelgė draugijos veiklą per 30 metų. Nuo pat pradžių Neįgaliųjų draugijai teko susidurti su daugeliu problemų. Pirmasis jos pirmininkas Juozas Valentukonis netrukus atsisakė šių pareigų. Šį darbą tęsė pavaduotojas, o vėliau – ir pirmininkas Vladas Mikelionis. Jo darbus nutraukė netikėta mirtis. Draugija tuomet neturėjo nei patalpų, nei lėšų. Po beveik dvejų metų tuometinės rajono Globos ir rūpybos skyriaus vedėjos Elvyros Marcinkevičienės iniciatyva sušauktoje konferencijoje draugijos pirmininku išrinktas šių eilučių autorius Juozas Rasiulis. Netrukus buvo atkurtos vietinės organizacijos rajono apylinkėse. Pradėtas rinkti nario mokestis, į draugiją įstojo nauji nariai. Gauta šiek tiek lėšų iš rajono savivaldybės.

Tačiau tuometinės rajono valdžios nebuvo nusiteikusios draugijai skirti net ir minimalių patalpų. Teko kilnotis iš vienos vietos į kitą. Po pusantrų metų pasitraukiau iš pareigų. Vadovavimą perėmė Jonas Ambrasiūnas. Jis šias pareigas ėjo 18 metų. Šiandien visa tai tik istorija. Su viltimi einama į priekį.

Jau antrą kadenciją Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijai sėk­mingai vadovauja iniciatyvi ir energinga pirmininkė O. Černiauskienė. Jai padeda veikli pavaduotoja Alma Rėkuvienė, aktyvūs tarybos nariai.

2019 metais savo veik­los 20-metį švęs gerai žinomas ansamblis „Atjauta“. O kur dar sportas, išvykos, neįgaliųjų integracija.

Draugijos veiklą remia ir nuolatinį dėmesį jai rodo savivaldybės vadovai. Tad ir šis jubiliejinis minėjimas prasidėjo pakiliai. Šventės dalyvius pasveikino rajono meras Artūras Margelis, Seimo narys Zenonas Streikus. Jis O. Černiauskienei įteikė padėkos raštą. Šventės dalyvius taip pat sveikino socia­linių paslaugų centro direktorė Jolanta Marcinkienė, jos pavaduotoja, tarybos narė Odeta Lenkauskienė, viešosios bibliotekos direktorė Renata Rudienė, LASS rajono skyriaus vadovė Onutė Jasinskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rima Šukienė. Pasveikinti atvyko ir kaimynai: LND valdybos narė Alytaus miesto, Alytaus rajono, Kalvarijos neįgaliųjų draugijų pirmininkės Daiva Latvytė, Marytė Bernatavičienė, Daiva Rentelytė, socialinės įmonės „Alinva“ vadovė Jūratė Kamičaitienė.

O. Černiauskienė visiems svečiams, rėmėjams dėkojo už pagerbimą ir įteikė suvenyrus, kuriuos padarė rankdarbių ir užimtumo būrelio moterys, nepamiršti aktyviausi ir ilgiau nei 20 metų atidavę draugijai nariai, jie pasveikinti atminimo dvanėlėmis. Šventės dalyvius linksmino rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Atjauta“, Krosnos bendruomenės ansamblis „Kalniškėlė“, Kalvarijos neįgaliųjų draugijos ansamblis „Viltis“, Šventežerio seniūnijos Teizų laisvalaikio salės senjoros parodė spektaklį „Loterija“.

Mezgėsi naujos pažintys, susitiko seni draugai ir pažįstami. Vieni kitiems linkėjo stip­rios sveikatos, advento laikotarpio susikaupimo, deramai sutikti Šv. Kalėdas ir Naujuosius 2019-uosius.

Juozas RASIULIS

 

Palanga:

Šventiniais įspūdžiais „Bičiulystei“ atsiųstame laiškelyje pasidalijo Valdas Umbrasas.

Tarptautinę neįgaliųjų dieną Palangos neįgalieji kartu pabūti pasikvietė Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios kleboną Kęstutį Balčiūną. Jis pašventino draugijos patalpas, prie kavos puodelio papasakojo apie savo kelią į kunigystę, uždegė pirmąją adventinę žvakę. Visi kartu giedojome giesmę „Tyliąją naktį“. Literatų būrelio vadovas Vytautas Lukšas bei narės Janina Vambutienė ir Nijolė Fultinavičienė paskaitė eilių Kalėdų tema.

Tos pačios dienos vakarą pilnas autobusas Palangos neįgaliųjų draugijos narių vyko į Klaipėdą, kur stebėjo poezijos, dainos ir judesio impresiją „Gyvenimo eskizai“. Šventėje dalyvavo režisierė Dalia Kanclerytė, bardas Arūnas Raudonius ir mimas Aleksas Mažonas.

Kitą dieną 10 Palangos neįgaliųjų draugijos narių važiavo į sostinę, į J. Štrauso operetę „Vienos kraujas“. Grįždami autobuse dar ilgai dalijomės kelionės įspūdžiais ir galvojome apie naujus susitikimus.

 

Skuodas:

Skuodo rajono kultūros cent­re įvyko Tarptautinės neįgaliųjų dienos minėjimas. Tądien kalbėta apie problemas, padėkota tiems socialiniams darbuotojams, kurie padeda žmonėms su negalia integruotis į visuomenę, taip pat už aktyvų ir ilgametį dalyvavimą Neįgaliųjų draugijos veikloje.

Skuodo rajono meras Petras Pušinskas įteikė padėką Ramintai Zabitienei.

„Negailėkime niekada atjautos, nes geras žodis gydo sielą“, – sakė renginio vedėja Gražina Ronkaitienė, pakvietusi stebėti Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro vaidinamos pasakos „Raudonkepuraitė“ (vadovės Violeta Sakalauskienė, Alina Zubienė, Akvilina Kervienė, Dalia Lukavičienė).

Rajono savivaldybės Socia­linės paramos skyriaus vedėja Rasa Noreikienė pasveikino neįgaliuosius, jų globėjus, artimuosius. „Tikiu, kad kiekvienas iš jūsų gali pasimokyti stiprybės, tvirtumo, gebėjimo priimti likimo mestus iššūkius“, – sakė vedėja.

Socialinės paramos skyriaus vedėja kartu su rajono meru Pet­ru Pušinsku padėkojo tiems, kurie padeda žmonėms su negalia integruotis į visuomenę: Neįgaliųjų draugijos pirmininkei Ramintai Zabitienei, Sutrikusio intelekto žmonių globos „Skuodo viltis“ bend­rijos pirmininkei Jadzei Donėlienei, gestų kalbos vertėjai Irenai Šmaižienei, Skuodo „Caritas“ vadovei Genovaitei Penkutei, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistei Julijanai Škimelienei, Skuodo socia­linių paslaugų šeimai centro direktorei Rūtai Razmienei ir nemažam būriui kitų.

Seimo narės Levutės Staniuvienės padėjėja Ingrida Petrošienė perdavė jos sveikinimus: „Tarptautinė neįgaliųjų diena – tai diena, kai visi kartu aptariame nuveiktus darbus, problemas. Džiaugiuosi, kad neįgalieji yra aktyvūs ir veiklūs bendruomenės nariai, siekiantys gyventi pilnavertį gyvenimą. Tikiu, kad kiekvienas iš jūsų jaučiasi reikalingas ir nepriklausomas, galintis realizuoti save.“

Už aktyvų ir ilgametį dalyvavimą draugijos veikloje padėkota Zitai Bučienei, Danutei Lekniuvienei, Nijolei Jasienei, Laimai Paulauskienei, Nijolei Litvinaitei, Alvyrai Rubinienei, Stefanijai Šimkienei, Stasei Šmaižienei.

„Turime turėti pozityvo ir nepasiduoti jokioms negandoms bei vėjams“, – sakė poetė D. Lekniuvienė. Ji pasidžiaugė draugijos narių sukurtomis puokštėmis, studijos „Obelėlė“ pasirodymais, įgyvendintais projektais, fotografijų paro­domis, kurios apkeliavo vos ne visą Lietuvą. D. Lekniuvienė paskaitė savo kūrybos eilių.

Koncertavo atlikėjai Liveta ir Petras Kazlauskai. Po nuotaikingo koncerto „Sidabrinės linijos“ atstovai iš Vilniaus pristatė savo teikiamas paslaugas. „Sidabrinė linija“ – tai nemokama draugystės ir bendravimo telefonu paslauga vienišiems garbaus amžiaus žmonėms. Jie kviečiami naudotis „Sidabrine linija“ – skambinti nemokamu telefonu 8 800 800 20.

Rūta RONKAUSKIENĖ
Autorės nuotr.

 

Tauragė: 

Laiške „Bičiulystei“ Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos tarybos narys Vladislovas Kirkickas pasidalijo šventinio renginio įspūdžiais.

Šventės dalyviams koncertavo Skaudvilės specialiosios mokyklos vokalinis ansamblis.

Į Tauragės kultūros rūmų salę vos tilpo visi norintys paminėti Tarptautinę neįgaliųjų dieną ir Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos 30 metų jubiliejų.

Neįgaliųjų pasveikinti atvyko kaip niekad daug garbių svečių: Tauragėje rinkta Seimo narė A. Norkienė, rajono meras S. Mičiulis, mero pavaduotoja V. Eičienė, savivaldybės administracijos skyrių vadovai, rajono tarybos nariai.

Seimo narė A. Norkienė rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkui K. Petkui iškilmingai įteikė Lietuvos Respublikos 100-mečiui skirtą sidabrinį pasižymėjimo ženklą už nuoširdų ir pasiaukojamą darbą neįgaliųjų labui. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė J. Ivančenko. Ji perskaitė kadenciją baigusio prezidento V. Adamkaus sveikinimą, skirtą Tarptautinei neįgaliųjų dienai. Visi kalbėjusieji džiaugėsi draugijos darbais, linkėjo nesustoti ir siekti naujų tikslų.

Po šventinių sveikinimo kalbų prasidėjo rajono neįgaliųjų meno kolektyvų koncertas. Pasirodymus pradėjo patys mažiausieji – Skaudvilės specialiosios mokyklos vokalinis ansamblis. Žiūrovus pakerėjo vaikučių atliekamos dainos, ypač jaunosios solistės dainavimas. Tauragės rajono neįgaliųjų draugijai atstovavo net du kolektyvai. Tai ne tik tauragiškiams gerai pažįstamas ansamblis „Svaja“, bet ir neseniai susikūręs šaunių moterų ansamblis „Vakarėja“, abiem kolektyvams vadovauja jaunas ir energingas vadovas A. Šileris. Jų atliekami kūriniai visada sulaukia daug ovacijų.

Plojimų nepagailėta ir mūsų rajono žmonių globos bendrijos meno kolektyvui „Geri norai“.

Neįgaliųjų kolektyvų koncerto kulminacija – Adakavo paslaugų namų teatro grupės „Skudurinė Onutė“ pantomimos spektaklis „Penki kvadratai“. Tai labai subtilus muzikos garsų ir plastiškų judesių derinys, kuris nepaliko nė vieno abejingo. Žiūrovai pasidžiaugė ir mūsų kraštiečio dainų autoriaus ir atlikėjo A. Čapo dainomis.

Po iškilmių kultūros rūmų vestibiulyje visų laukė neformalus pasibuvimas prie kavos puodelio ir saldumynais apkrauto stalo. Žmonės dalijosi įspūdžiais, džiaugėsi puikiu renginiu.

Autoriaus nuotr.

 

Varėna:

Varėnos rajono neįgaliųjų draugijos narė Laima Jezepčikaitė su „Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi gražios šventės įspūdžiais.

Varėnos rajono neįgaliųjų draugija Tarptautinę neįgaliųjų dieną paminėjo lapkričio 30-ąją.

Tokia diena reikalinga tam, kad būtų organizuojami renginiai, skirti atkreipti dėmesį į neįgaliuosius.

Mūsų draugija vienija 308 neįgaliuosius. Renginyje dalyvavo 60 iš jų. Šventės dalyviai gavo sieninius kalendorius apie sveikatą.

Draugijos pirmininkas Algis Ulbinas, pradėdamas renginį ir tardamas sveikinimo žodį, pristatė savo metinę ataskaitą apie nuveiktus darbus. Renginyje dalyvavo rajono meras Algis Kašėta, mero pavaduotojas Giedrius Samulevičius, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Varėnos padalinio pirmininkė Nijolė Versockienė, socialinių paslaugų centro direktorė Dovilė Barčiukienė. Revizijos komisijos narė Aldona Piliuvienė supažindino su patikrinimo aktu.

Šiais metais Lietuvos neįgaliųjų draugija mini 30-metį. Šia proga šių eilučių autorė tarė žodį ir įteikė savo padarytą dovaną Varėnos rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkui A. Ulbinui. Dainavo neįgaliųjų ansamblis „Atgaiva“, vadovaujamas Daivos Kielienės. Jis šiais metais pateko į finalinį „Vilties paukštės“ etapą Prienuose ir užėmė trečiąją vietą. Taip pat koncertavo Varėnos muzikantai Juozas Zubrickas ir Stasys Junda. Po šio renginio visi galėjo pabendrauti, padiskutuoti su mero pavaduotoju G. Samulevičiumi.

Varėnoje taip pat vyko socia­linė akcija „Aš ir Tu – tai Mes!“ Renginio pabaigoje jo dalyviams buvo išdalinti balionai, kuriuos paleidome skristi. Paskui visi buvo kviečiami prie kavos puodelio.

 

Zarasai:

„Bičiulystei“ atsiųstame laiške Petras Ivanovas papasakojo, kaip Tarptautinė neįgaliųjų diena buvo paminėta Zarasuose.

Neįgaliųjų dienos minėjime netrūko padėkų ir gražių žodžių.

Tarptautinė neįgaliųjų diena – tarsi priminimas, kad kartu su mumis gyvena ir specialiųjų poreikių ar negalią turintys žmonės.

Rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas pasidžiaugė, kad neįgalieji aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime, yra meninės veiklos entuziastai, tradicinių amatų kūrėjai, nepakartojami rajono švenčių dalyviai. Zarasų rajone aktyviai veikia neįgaliųjų asociacijos, kurios žmones vienija pagal pomėgius, interesus, siekius bei tikslus.

Daug šiltų padėkos žodžių tą dieną buvo pasakyta neįgaliųjų aktyvistams, jų veiklos organizatoriams. Padėkos raštą meras įteikė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos vokalinio ansamblio „Nikaja“ vadovui Artūrui Čižikui. Tokiu pat raštu apdovanotas ir jo vadovaujamas ansamblis. Už aktyvų dalyvavimą Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos veikloje ir kūrybines idėjas raštu apdovanota Zofija Maciulevičienė. Įvertintas ir Valerijaus Rusmanovo aktyvus dalyvavimas VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos Zarasų skyriaus veikloje. Meras padėkos raštą įteikė ir dusetiškei Laimai Gorbinič už visokeriopą paramą Zarasų rajono neįgaliųjų draugijai. Neįgaliųjų ansamblio „Ežerija“ vadovei Sigitai Gudonienei toks apdovanojimas skirtas už muzikinės veik­los puoselėjimą Zarasų rajono neįgaliųjų draugijoje.

Šventės dieną neįgaliuosius sveikino Seimo narys Algimantas Dumbrava, rajono savivaldybės tarybos nariai Rimvydas Podolskis ir Ignas Zavadskas, Zarasų miesto seniūnė Olga Podolskienė, Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos klebonas dekanas Vydas Juškėnas.

Minėjimo dalyviams koncertavo Zarasų kultūros centro senjorų liaudiškų šokių kolektyvas „Ąžuolinis“ (vadovė Jovita Mikutavičienė), daug plojimų sulaukė ir Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos meno kolektyvas „Ežerija“ (vadovė Sigita Gudonienė), taip pat šiltai šventės dalyviai sutiko ir Zarasų socialinės globos namų meno kolektyvą (vadovas Valerijus Bogomolnikovas).

Kultūros centre veikė ir neįgaliųjų darbų paroda.

Autoriaus nuotr.

 

Švenčionys:

Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Teresa Špakova su „Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi nuotaikingos šventės prisiminimais.

Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijoje apsilankė LND pirmininkė Jelena Ivančenko.

Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija kartu su kultūros centru organizavo šventę-koncertą, skirtą Lietuvos 100-mečiui, Lietuvos neįgaliųjų draugijos 30-mečiui ir Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti.

Renginyje dalyvavo rajono valdžios atstovai, svečiai iš Vilniaus, Ignalinos, Utenos, Visagino. Pirmą kartą pas mus svečiavosi meno kolektyvai iš Zarasų ir Elektrėnų neįgaliųjų draugijų.

Renginyje dalyvavusi Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko pasveikino visus susirinkusius ir įvertino draugijos 30 metų veik­lą. Pirmininkė kvietė kreiptis į draugiją visais klausimais.

Visų kolektyvų meno vadovai gavo rajono mero pasirašytas padėkas ir kuklias dovanėles. Svečiams buvo įteikti rankų darbo suvenyrai, kuriuos sukūrė Švenčionėlių socialinių paslaugų dienos centro lankytojos, vadovaujamos Giedros Bielskės.

Renginio dalyviai buvo geros nuotaikos, nuoširdžiai šypsojosi, o žiūrovai negailėjo aplodismentų.

Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijos nariams buvo įteiktos padėkos už aktyvų ir ilgametį dalyvavimą organizacijos veikloje.

Pabaigoje visi šventės dalyviai turėjo progą pasivaišinti, pabendrauti, pasidalyti įspūdžiais, pasigrožėti paroda, kurią pristatė Švenčionėlių socia­linių paslaugų dienos centras ir Švenčionių socialinių paslaugų centro dienos centro pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms „Verdenė“.

 

Panevėžio r.:

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija Tarptautinės neįgaliųjų dienos minėjimą pradėjo Vadoklių Švč. Jėzaus širdies bažnyčioje šv. Mišiomis.

Šventėje dalyvių laukė nuotaikingas koncertas.

Po Mišių visi persikėlė į Vadok­lių stacionarių paslaugų centrą. Susirinkusiuosius į renginį pasveikino Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Aurelija Petronienė, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, Europarlamentaras Bronis Ropė, Seimo nariai Guoda Burokienė, Petras Nevulis, draugijos tarybos nariai Jūratė Januškienė ir Algimantas Birbilas. Sveikinimą atsiuntė Seimo narys Antanas Baura.

Seimo narys P. Nevulis už aktyvią veiklą padėkas įteikė draugijos narėms Kristinai Rimkienei ir Vandai Repečkienei, Neįgaliųjų draugijos padėkos atiteko savanoriui Juozapui Levickiui, finansininkei Zitai Žvirblienei, Raguvos neįgaliųjų dienos centro darbuotojai Vilmai Januškienei. A. Baura padėką perdavė Danutei Baltušnikienei. B. Ropė už aktyvią neįgaliųjų draugijos veiklą padėkos raštą įteikė organizacijos vadovei A. Petronienei.

Svečius linksmino Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis „Juodvingė“, Upytės folkloro ansamblis „Vešeta“, šoko kolektyvas iš Krekenavos.

„Bičiulystės“ inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas