Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos

Negalios ABC
Nustatymai

Medicininė reabilitacija ypač svarbi negalią turintiems žmonėms, norintiems atsistatyti po traumų ar ligų, palaikyti savo sveikatą. Pateikiame svarbiausią informaciją apie ją.

Medicininės reabilitacijos paslaugos vaikams ir suaugusiesiems teikiamos keliais etapais:

I etapas. Medicininės reabilitacijos paslaugos asmenims, turintiems biosocialinių funkcijų sutrikimų, pradedamos teikti ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu. Dėl paslaugų poreikio pacien­tą gydantį gydytoją konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Asmenims, kuriems I reabilitacijos etapu medicininės rea­bilitacijos priemonių kompleksas nebūtinas, turi būti pagal indikacijas skiriamos pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos (kineziterapija, ergoterapija, psichoterapija, fizioterapija, masažas, logopedo užsiėmimai ir kt.).

Pasibaigus ūmiam ligos perio­dui ir įvykdžius I reabilitacijos etapo programą, paciento biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnį turi įvertinti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Jei funkcijos tebėra sutrikusios, gydantysis gydytojas, pasikonsultavęs su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju, sprendžia, ar reikalingas tolesnis reabilitacinio gydymo etapas.

Jei biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta, medicininė reabilitacija tęsiama II arba III reabilitacijos etapu. Asmenims, kuriems po I reabilitacijos etapo nebūtina stacionarinė reabilitacija (II etapas), skiriama ambulatorinė reabilitacija (III etapas).

Vaikams, kuriems nėra galimybių suteikti I etapo paslaugas, II ir III medicininės reabilitacijos etapų paslaugos skiriamos po fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos, per kurią įvertinami vaiko biosocialinių funkcijų sutrikimai ir rekomenduojama atitinkamo lygio medicininės reabilitacijos paslauga.

II etapas – specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos. Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos stacio­nariniuose reabilitacijos skyriuose, kurie veikia daugiaprofilinėse ligoninėse, reabilitacijos ligoninėse, sanatorijose. Stacionarinė reabilitacija skiriama ligoniams po labai sunkių ligų ir traumų. Reabilitacijos paslaugos teikiamos 6 dienas per savaitę.

III etapas – ambulatorinės reabilitacijos paslaugos. Šios paslaugos skiriamos, kai biosocialinės funkcijos neatsistato po II stacionarinės reabilitacijos etapo ir paciento būklė atitinka III etapo ambulatorinės reabilitacijos reikalavimus arba kai biosocialinės funkcijos neatsistato po I reabilitacijos etapo, tačiau nebūtina stacionarinė reabilitacija.

Jei biosocialinės funkcijos atsistato greičiau nei per nustatytą II reabilitacijos etapo truk­mę ir paciento būklė atitinka III reabilitacijos etapo reikalavimus, stacionarinė reabilitacija nutraukiama ir reabilitacija tęsiama pagal III etapo reikalavimus. Šio etapo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinės reabilitacijos skyriuose.

Pakartotinė reabilitacija skiriama pirmuosius 3 metus po Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo dėl pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija) nustatytų priežasčių, nurodytų sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. V-50. Pakartotinės reabilitacijos trukmė 24 dienos.

Palaikomoji reabilitacija taikoma asmenims pradedant ket­virtais metais po nustatyto darbingumo sumažėjimo pripažinimo ir trečiais metais po darbingumo sumažėjimo pripažinimo asmenims, kurių darbingumo sumažėjimo priežastys nurodytos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. V-50.

Palaikomoji reabilitacija namuose skiriama asmenims, baigusiems II medicininės reabilitacijos etapą, pripažintiems nedarbingais, kuriems pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems pripažintas didelis specia­liųjų poreikių lygis dėl priežasčių, nurodytų sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. V-50.

Skiriant medicininės reabilitacijos paslaugas atsižvelgiama ir į gydymo įstaigai pacientų siuntimui į medicininę reabilitaciją skirtus asignavimus.


Ką būtina žinoti vykstant į reabilitacijos įstaigą

Medicininę reabilitaciją pacientui skiria ir siuntimą išrašo jį gydantis gydytojas, įvertinęs paciento diagnozę, sveikatos būklę, ligos sunkumą. Gydantis gydytojas sprendžia, ar reabilitacijos paslaugos turi būti teikiamos ambulatorinėmis, ar stacionarinėmis sąlygomis.

Reabilitacijos įstaigą pacientas gali pasirinkti pats arba rekomendavus gydytojui (informavus apie reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas).

Jei gydantysis gydytojas siunčia pacientą į ambulatorinę reabilitaciją, o pacientas nori vykti į stacionarinę reabilitacijos įstaigą (sanatoriją), už nak­vynę ir maistą jis turi susimokėti pats (jei pageidaus maitintis ir gyventi sanatorijoje).

Iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų suaugusieji gali būti siunčiami tik į pakartotinę, palaikomąją ir ambulatorinę reabilitaciją. Į stacionarinę reabilitaciją iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų pacientai (išskyrus pacientus, kuriems buvo atliktas pirminis ir gydomasis protezavimas) gali būti siunčiami tik išimties tvarka, prieš tai informavus teritorinę ligonių kasą ir pateikus jai išsamų prašymą raštu.

Į reabilitaciją dėl tos pačios ligos suaugę apdraustieji pagal indikacijas siunčiami tik vieno kurso per vienus kalendorinius metus.

Vaikai iki 8 metų turi teisę vykti į medicininės reabilitacijos įstaigas lydimi slaugančio asmens. Į medicininės reabilitacijos įstaigas vykstančius kelis tos pačios šeimos vaikus lydi tik vienas slaugantis asmuo. Vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai galėtų būti lydimi slaugančio asmens, jei vaikui yra nustatytas neįgalumas arba gydytojų konsultacinė komisija nustatė, kad reikalinga slauga dėl adaptacijos ar elgesio sutrikimų, dėl sunkių centrinės ar periferinės nervų sistemos, atramos-judamojo aparato pažeidimų, traumų, operacijų.

Visa bazinė medicininės reabilitacijos, įskaitant sveikatą grąžinantį gydymą, kaina kompensuojama apdraustiesiems asmenims:

1) vaikams iki 18 metų;

2) asmenims, pripažintiems nedarbingais, ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

3) asmenims, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą.

90 proc. bazinės sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo kainos kompensuojama šiems apdraustiesiems:

1) vaikams iki 7 metų;

2) asmenims iki 18 metų, kurie pripažinti neįgaliaisiais.

Ambulatorinės ir stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos yra kompensuojamos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje